سرهنگ علي غياثوند؛ رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ نوشت:

سرقتاز طريق كارتهاي بانكي و دستگاههاي خودپرداز بانك، شيوه جديدي است كهمورد توجه سارقان قرار گرفته و آمارهاي مربوط به اين نوع سرقتها نيز درحال افزايش است. متأسفانه عمدهترين دليل وقوع چنين جرايمي هم اعتمادنابجا و سهلانگاري مشتريان بانكها به افراد ناشناس است.

در چنين شرايطي برخي تبهكاران و سارقان فرصت طلب با شيوههاي مختلف دراطراف دستگاههاي خودپرداز پرسه ميزنند و با شناسايي مشتريان مسن،كمسواد يا ناآگاه كه به درستي شيوه استفاده از كارت و دستگاه رانميدانند، به هدف شومشان ميرسند.
اين افراد اغلب به بهانه كمك بهديگران براي دريافت پول يا استفاده از كارت افراد براي انتقال وجه به رمزكارت ديگران دست پيدا كرده و به راحتي نقشه سرقت را عملي ميكنند. اماتوصيه پليس به شهروندان اين است كه براي جلوگيري از هرگونه سرقت وسوءاستفاده سارقان و كلاهبرداران، مراقب كارتهاي بانكي خود باشند.چنانچهبه نحوه كاركرد دستگاه آشنايي ندارند، با يكي از افراد مورد اعتماد وبستگان به خودپردازها مراجعه كنند.افراد هيچ گاه كارت بانكي و رمز آن رادر اختيار ديگران قرار ندهند.

توجه داشته باشيد رسيد دستگاه رادريافت و نزد خود نگه داريد و چنانچه مجبور شديد كارت خود را براي انجامعمليات بانكي در اختيار فرد ديگري قرار دهيد، بلافاصله حساب بانكي خود رابررسي كنيد و در صورتي كه موجودي حساب تغيير كرده بود، پليس و يا مسئولانبانك را در جريان قرار دهيد.