[JUSTIFY]تصاویرویدئویی جدید از پروژه طاقت فرسای "مریخ 500"اطلاعات جدیدی را از زندگی 6داوطلب حاضر در این پروژه نمایان می کند ونشان می دهد این 6 نفر علاوه برمحدودیتهای دیگر حق تماشای جام جهانی 2010را در سفر مجازی به مریخ ندارند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گزارشمهر، تصاویر ویدئوییجدیدی از 6 مرد داوطلبی که قرار است 520 روز از زندگیخود را در سفری شبیهسازی شده به مریخ سپری کنند جزئیات جالبی از شیوه هایسپری کردن زمان درفضاپیمایی مصنوعی پروژه "مریخ 500" آژانس فضایی اروپا رانمایان می کند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]"دیه گو آربینا" داوطلبکلمبیایی-ایتالیایی اولین فردی است که در این تصاویر ویدئویی در اتاقنشیمن دیده میشود. وی توضیح می دهد که آنها تنها می توانند بازی هایویدئویی از قبیلWii Fit و "گیتار هیرو" بازی کرده و یا تصاویر ویدئویی ازپیش ضبط شده ایرا ببینند و این یعنی در سفر به مریخ خبری از جام جهانیفوتبال نیست![/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دانشمنداناعضای این گروه را که ازکشورهای فرانسه، چین و روسیه نیز در میان آنهاحضور دارند، تحت نظر گرفتهاند تا تغییرات فیزیکی و روانی ناشی از ماه هاتنهایی و ایزوله بودن را درآنها مورد بررسی قرار دهند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]آژانسفضایی اروپا نهایت تلاش خود را در واقعیجلوه دادن این سفر مجازی به مریخانجام داده است: ارتباط رادیویی آنها باخارج از فضاپیما با 20 دقیقه تاخیرهمراه خواهد بود و مدت زمانی که برایارسال و دریافت ایمیلها نیاز است درحدود 40 دقیقه خواهد بود/ شرایطیمشابه با شرایط ماموریتی واقعی و بینسیاره ای به سوی مریخ.[/JUSTIFY]
بر اساس گزارش پاپ ساینس، اعضای اینگروهنیم ساعت از روز خود را در ورزشگاه به سر برده و تجهیزات مختلف ورزشیرامورد آزمایش قرار می دهند. "آربینا" همچنین بخشهای مختلف بهداشتی ازقبیلتوالت فضاپیما را نشان داده و اعلام می کند هیچ یک از اعضای تیمش تاکنونبه حمام نرفته اند زیرا به منظور ذخیره سازی آب تنها اجازه دارند هر10روز یک بار به حمام بروند از این رو این 6 نفر در طول روز در کنارانجامکارهای معمولی رویای به حمام رفتن را نیز در سر می پرورانند.