در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و رسانه ها در انتظارانتشار جرئیات طرح هدفمندسازی یارانه ها و قیمت حامل های انرژی هستند، یکمقام مسوول در این رابطه خبر جدیدی را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگاراقتصادی جهان رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور در آستانهسومين سالگرد سهميه بندي بنزين با تاكيد بر اينكه با اجراي طرح هدفمندييارانهها در نيمه دوم امسال كارت سوخت خودروها تبديل به كارت انرژيميشود، در خصوص قيمت بنزين گفت: توزيع بنزين 800 يا 900 توماني در نيمهدوم امسال تكذيب ميشود و بر اساس تصميمات اتخاذ شده قيمت بنزين در نيمهدوم امسال كمي بيش از فوب خليج فارس خواهد بود.

به گفته محمدرويانيان قیمت بنزین در بدو آزاد سازی قیمت ها بالاتر از فوب خلیج فارسخواهد بود و به این ترتیب قانون 5 ساله برای آزاد سازی قیمت بنزین، جهشی ودر مرحله اول و ماه اول به یکباره اجرا خواهد شد.

گرچه تکذیب و یاتغییر این سیاست اعلامی دولت نیز خیلی بعید نیست اما این خبر حاکی از آناست که قیمت بنزین به شکل ناگهانی و با شیب زیادی افزایش می یابد که دراین راستا احتمال واکنش های اجتماعی و اقتصادی هم وجود دارد .

مجلسماهها تلاش کرد تا شیب افزایش قیمت حامل های انرژی را کاهش دهد که به نظرمی رسد دولت با این تصمیم مواجهه دیگری با مجلسیان خواهد داشت.

گفتنیاست پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس قیمت 200 تا 250 تومان را برایبنزین آزاد پیش بینی کرده بودند.با این حال بر اساس آخرین گزارشها، بهایهر لیتر بنزین در بازار خلیج فارس بر اساس قیمت فوب حدود450 تومان است.


براساس آخرین آمار امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، بهای هر تن بنزینسوپر بدون سرب در بازار خلیج فارس نیز 589 دلار و یک سنت است.