«رضوانالفاخر» متخصص فيزيك نجومی و كيهانشناس كانادايی از قرار دادن يك ايستگاهفضايی به نام حضرت محمد(ص) بر روی كره ماه در سال 2013 ميلادی خبر داد. بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از روزنامه «Peninsula»،الفاخر، عضو موسسه علمی فضايی «محمد(ص)» در ونكوور كانادا با اعلام اينخبر به روزنامه قطری «پنينسولا» گفت: هدف از ساخت اين ايستگاه علمی تلاشبرای رساندن مجدد جهان اسلام به پيشگامی در عرصه علم است.
وی افزود:تصميم برای ساخت اين ايستگاه فضايی به دنبال اهانتهای سالهای اخير بهحضرت محمد(ص) گرفته شد تا از اين طريق عرصهای برای معرفی بهتر اسلام ومسلمانان و نشاندادن اهميت علوم از ديدگاه حضرت محمد(ص) ايجاد شود.الفاخر ادامه داد: موسسه «محمد(ص)» با اجرای اين طرح قصد دارد نقش نهضتپيامبر اسلام(ص) را در شكلگيری علوم و اكتشافات علمی در دوران طلايی تمدناسلامی و متعاقباً گسترش علوم مدرن امروز برجسته سازد.
اين دانشمندمسلمان تأكيد كرد: اين ايستگاه يك منبع علمی ارزشمند برای دانشمندان سراسرجهان خواهد بود و دانشجويان مسلمان میتوانند از طريق اينترنت به اطلاعاتآن دسترسی پيدا كنند. موسسه «محمد(ص)» يك موسسه آموزشی ـ پژوهشی غيردولتیدر ونكوور كانادا است كه به طور كامل بر پيشرفت جهان اسلام در عرصه هوافضا تمركز دارد.