کشف اسکلت با 6/3 میلیون سال قدمت ‬

مهر:گروهیاز دیرینه شناسان بین المللی اسکلت انسانی با قدمت 6/3 میلیون سالرا کشفکردند که 400 هزار سال قدیمی تر از اسکلت انسانی است که تا کنونکشف شدهبود.

در سال 1974 بقایای اسکلت انسانی بسیار قدیمی در اتیوپی به دست آمد که با نام "لوسی" شهرت یافت.

اکنونگروهیبین المللی از دیرینه شناسان موزه تاریخ طبیعی کلولند، دانشگاهایالت کنت،دانشگاه آدیس آبابا و مرکز باستان زمین شناسی برکلی موفق شدندبقایای اسکلتیکی از قدیمی ترین انسانهای دوپا را پیدا کنند که با 6/3میلیون سال قدمتحدود 400 هزار سال قدیمی تر لوسی بوده و در واقع می تواندپدربزرگ لوسیباشد.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، پدربزرگ لوسی باعنوان "کادانومو" نامگذاری شده است. "کادانومو" به زبان محلی "آفار" بهمعنی "مرد بزرگ" است.

علتنامیدن این انسان بسیار قدیمی با عنوان"مرد بزرگ" این است که قد این مردبین 152 تا 167 سانتیمتر بوده است کهبسیار بزرگتر از قد 106 سانتیمتریلوسی است.