در ژاپن صورت گرفت؛احداث کاخ طلاق برای مطلقه ها ‬یک کارمند زاپنی دست به ابتکار جالبی زده که مورد استقبال خانواده های ژاپنی نیز قرار گرفته است.

بهگزارشخبرنگار تابناک اجتماعی این کارمند با اجاره یک هتل بزرگ و تبدیل آنبهمکانی مجلل با تزئینات فراوان اعلام کرده که زن و شوهرهایی که مایلبهاجرای حکم طلاق هستند می توانند با حضور خانواده های خود در این کاخبهزندگی زناشویی خود خاتمه دهند.

تمامی مراسم طلاق در این کاخشبیهمراسم ازدواج سنتی ژاپنی است و عروس و داماد سابق! پس از گوش دادنبهسخنان کشیش و سوارشدن بر یک کالسکه و پذیرایی از میهمانان و پرتابکردهحلقه ازدواج به سوی یکدیگر ، راه خود را گرفته و به خانه های خود میروند !

هزینهمراسم طلاق 50 هزار ین (600 دلار ) اعلام شده و تاکنون 900 زوج این کاخرا که کاخ طلاق نامگذاری شده ، برای هفته ها و ماههای جاری رزرو کرده اند.

بهگزارش المحیط ، جامعه ژاپن به دلیلپایندی به آداب و رسوم سنتی از یک سو وپای نهادن به عرصه جهان صنعتی ازسوی دیگر دچار تضاد اجتماعی شده و آمارطلاق در آن روند افزایشی دارد.