نقاشی 52 میلیون دلاری دوران اندوه پیکاسو فروخته شد ‬

تابلونقاشی «پرتره آنخل فرناندز دِسوتو» اثر پابلو پیکاسو، یکی از آثاردوراناندوه این هنرمند به قیمت 52 میلیون دلار در حراجی در لندن فروختهشد.

بهگزارش خبرآنلاین، چهارشنبه شب خریداری ناشناس در حراجیکریستی تابلو پیکاسورا به قیمت حدودا 35 میلیون پوند (برابر با 52 میلیوندلار) خریداری کرد.حراجی پیشتر ارزش این تابلو را بین 30 تا 40 میلیونپوند تخمین زده بودند.

ایندرحالی بود که یکی از آثار کلود مونه کهتخمین زده میشد رکوردشکنی کند وبه قیمتی حدود 40 میلیون پوند فروخته شودخریداری پیدا نکرد. این تابلو«نیلوفرهای آبی» نام دارد و در سال 1906کشیده شده بود.

در اینحراجی قرار بود 60 اثر فروخته شود اما 16اثر خریداری پیدا نکردند و مجموعفروش 46 اثر دیگر بیش از 152 میلیون پوندشد. این قیمت رکوردی جدید برایحراجیهای هنری در لندن است.

اثرفروخته شده پیکاسو پیشتر متعلق بهاندرو لوید وبر، آهنگساز نمایشهایموزیکال بود. سود حاصله از این فروش صرفکمک به بنیادی میشود که ازمعماری و کشف استعدادهای موسیقی حمایت میکند.

لویدوبر که در سال1995 برای خرید این اثر هنری 29 میلیون دلار پرداخته بودگفت:«بسیارخوشحالم که بنیاد من موفق شده است در این دوران وانفسا به 30میلیون پوندبرسد.»

از دیگر آثار مهم به فروش رفته در این حراجیمیتوان به«پرتره ریا مونک III» اثر کلیمت، «Le Baiser» اثر پیکاسو، «باغبیمارستانسنپال» اثر ونسان ونگوگ و «Nu a la chaise longue» اثر هانریماتیس اشارهکرد که به ترتیب به قیمت 18، 12، 9 و 6 میلیون پوند فروختهشدند.

هویت خریداران این آثار نیز فاش نشد.


فرناندزهنرمندیبود که به همراه پیکاسو جوان در بارسلونا استودیویی را ادارهمیکردند. اینپرتره قرار بود در سال 2006 در حراجی در نیویورک فروخته شوداما وارثبانکداری اهل برلین که در دهه 1930 صاحب این تابلو بود ادعا کردکه اثرمتعلق به او است و جدش زیر فشار نیروهای نازی مجبور به فروش اثرشده بود.

دادگاه آمریکا این ادعا را بررسی کرد و حراجی کریستی اعلام کرد با این فرد به توافق رسیده است.

اینتابلودر سال 1903 کشیده شد و یکی از نقاط اوج پیکاسو در دورهای ازنقاشیاشموسوم به دوران اندوه است، این اثر مهارت پیکاسو در سبک متمایزشدر کشیدنپرتره را به نمایش میگذارد.