فارس: مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي صنعت مس كرمان گفت: فرش دستباف كرمانكه با طرح جام جهاني 2010 آفريقا بافته شده است به زودي از طرف باشگاهصنعت مس كرمان به فيفا ارسال ميشود.

فتحالله نژادزماني اظهارداشت: فرش دستباف كرماني كه با طرح جامجهاني 2010 آفريقا بافته شده است،به زودي از طرف باشگاه صنعت مس كرمان به فيفا ارسال ميشود.

نژادزماني خاطرنشان كرد: در اين فرش تعداد گلهاي زده شده، تعداد جامها و كشورهاي شركت كننده به صورت بينظيري بافته شده است.

ويافزود: اين فرش توسط جلال آبادي از شهرستان راور تهيه شده كه باشگاه صنعتمس كرمان در نظر دارد، پس از خريد اين فرش آن را به فدراسيون جهاني فوتبال«فيفا» تقديم كند.

نژادزماني تصريح كرد: در انتهاي اين فرش ناماستان كرمان، شهرستان راور، تهيه كننده فرش و باشگاه صنعت مس كرمان كه درفوتبال كشور و آسيا به نوعي مطرح شده، بافته شده است.