واحد مرکزی خبر: کشور در تولید بنزین تا 2 سال آینده به خودکفایی خواهد رسید.

معاونوزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های های نفتی دربازدید از طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند به خبرنگار ما گفت: دراینزمینه پنج طرح بنزین سازی در پالایشگاه های کشور و پنج طرح بهینه سازیپالایشگاه ها با 12 هزار میلیارد تومان اعتبار اجرا می شود.

علیرضاضیغمی افزود: با اجرای این طرح ها ظرفیت تولید بنزین در کشور از 43 میلیونلیتر در روز به 128 میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.

ویواردات بنزین را اکنون روزانه 18 تا 20 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود:بعد از آن تا پایان برنامه پنجم توسعه به یکی از کشورهای صادر کننده بنزیندر جهان تبدیل خواهیم شد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی کشور گفت: در 9 پالایشگاه کشور اکنون روزانه 223 میلیون لیترانواع فرآورده های نفتی تولید می شود.

ضیغمی از توان متخصصان داخلیبرای ساخت و طراحی پالایشگاه ها در کشور خبر داد و افزود: تحریم ها و صدورقطعنامه ها علیه ایران هیچ خللی در اجرای طرح های پالایشگاهی ایجاد نمیکند بلکه ما را در خودکفایی و استفاده از تولیدات داخلی مصمم تر خواهد کرد.

ویگفت: پیچیده ترین تجهیزات پالایشگاهی اکنون در کارخانه های داخلی به ویژهدر استان مرکزی تولید می شود و بزودی برجی با 1200 تن وزن و 100 مترارتفاع ، ساخت داخل در طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند نصب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از رعایت استانداردهای زیستمحیطی در ساخت طرح های توسعه پالایشگاهی خبر داد و افزود : با رعایتاستانداردهای زیست محیطی گوگرد موجود در گازوئیل تولیدی در پالایشگاه امامخمینی شازند از 10 هزار ppm به 50 ppmکاهش خواهد یافت.

ضیغمی گفت: با رعایت این استانداردها تولید گوگرد هم از 50 تن در روز به 650 تن در روز افزایش خواهد یافت