گسترش الگوهای رفتاری غیر ایرانی که از طریقماهواره ها و بعضی از ابزارهای فناوری در جامعه نفوذ می یابند باعث شده تاامروزه در کشور به ویژه در شمال تهران شاهد رفتارهای غرب گونه از جملهپرورش و نگهداری جانوان مختلف باشیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعیجهان این روزها با مدت زمان کوتاهی رفت و آمد در برخی مناطق کشور به ویژهمناطق مرفه نشین و شمالی تهران شاهد تردد افراد در معابر عمومی با برخیحیوانات خانگی از جمله گربه و سگ هستیم. این مساله تا جایی پیش می رود کهحیواناتی از جمله مار و یا تمساح های کوچک نیز در دستان جوانان دیده میشود که گاه رعب و وحشت در بین جمعیت ایجاد می کند.

به گفته مجیدابهری، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری، این روزها برخی افراد سگ و انواعمختلف دیگر جانداران از مار پنگتن تا تمساح و ایگو و دیگر جانداران را کهباید در باغ وحش ها در مقابل دید همگان قرار بگیرند یا در دل طبیعت آزاد ورها زندگی کنند، به خانه خود آورده و آنها را وسیله ایی برای فخر فروشیخود قرار می دهند. تا آنجا که هر روز افراد سگ در بغل یا در کنار رانندهدر خودرو یا قدم زنان همراه با فرد در معابر عمومی می بینیم.

بهگفته وی همچنین آرایشگاه های ویژه برای تزیین ناخن ها و موهای حیوانات،کیسه های دفع فضولات مخصوص خانه های آپارتمانی وارد شده از کشورهای مختلفو انواع بیسکویت ها و تزیینات دیگر برای سگ ها مشاهده می شود.

بیسکویتسگی که از 5 تا 40 هزار تومان برآورد می شود، دندان گیر، بیسکویت شبیهاستخوان و دیگر اقلام خوراکی برای سگ ها از دیگر مواردی است که ابهری بهآنها اشاره کرده و می گوید: قیمت سگ ها به نژاد و معروفیت نوع سگ ها بستگیدارد تا انجا که آلبوم های مخصوص برای معرفی آنها تشکیل شده و سگ هایمینیاتوری اندازه کف دست و دیگر نژاد سگ ها در آن معرفی شده و به فروش میرسد.

تحقیقات نشان می دهد که امروزه سگ های دو تا پنج میلیونتومانی در بازارها در حال خرید و فروش هستند و پذیرش این موضوع برای جامعهما که معتقد به ارزش های اخلاقی و دوری از نجاسات و رذائل هستیم کمی دشواراست. این قصه تا جایی می تواند سبب الگوبرداری های غلط در جامعه شود کهبعضی از نوجوانان و جوانان والدین خود را برای تهیه اینگونه اقلام تحتفشار قرار می دهند.


پیرو این مطلب بارها نیز مشاهده شده استکه در بعضی از محافل خصوصی مسابقه انتخاب زیباترین سگ یا گربه نیز گذاشتهشده وافراد زیادی نیز از این موضع استقبال می کنند.

این آسیبشناس اجتماعی معتقد است که در اینکه جانوران همواره با انسان مانوس بوده ودر مراحل مختلف مورد استفاده قرار می گرفته اند هیچ مورد شکایت نیست. زیراکه در زلزله، در کشف مواد مخدر و امثال اینها می توان از این جانوران بهخوبی استفاده کرد و آنها را در خدمت بشر گرفت. اما هم غذا و همدم شدن بااین جانوران و آنها را همراه خود به محافل ومراکز عمومی آوردن جای بحث وتامل فراوان دارد.

ابهری همچنین می گوید: کافی است سری به فروشگاههای شمال شهر تهران بزنیم و قیمت تنقلات این جانواران را بپرسیم که همهآنها از اروپا وارد شده اند. در جامعه ایی که بعضی از افراد به سختی غذایخود را به دست می آورند اینگونه حرکت ها دهن کجی به معیارهای اخلاقی جامعهاست و باید مورد بازنگری قرار گیرند.

اما ظاهرا این روزها بازارگرفتن جشن تولد برای سگ ها و حیوانات خانگی نیز از دیگر حرکت هایآزاردهنده این افراد تازه به دوران رسیده است تا جایی که میلیون ها تومانصرف هزینه های اینگونه مراسم شده و تولد سگی چند میلیونی درمقابل چشمهمگان جشن گرفته می شود