يك كارخانه چيني كه توليد كننده بخش اعظم اين شيپورها معروف به ووووزلا است، به ركورد توليد 50 هزار عدد در روز رسيد.
فارس: شركت سازنده شيپورهاي گوشخراش مسابقات جامجهاني ركورد توليد اين محصول را شكست.

يك كارخانه چيني كه توليد كننده بخش اعظم اين شيپورها معروف به ووووزلا است، به ركورد توليد 50 هزار عدد در روز رسيد.

اينگزارش حاكي است كارخانه نيانگجي در حومه شهر نيگبو، از ابتداي شروع پروژهجام جهاني 90 درصد ووووزلا مورد استفاده واقع شده در آفريقايجنوبي راتوليد كرده است.

هيونشي، يك مقام مسئول در امر توليد اين كارخانهاظهار داشت: خرسنديم توانستيم اين محصول را در تيراژي گسترده توليد كنيم وبازار ووووزلا را در اختيار گيريم.
وي افزود: در جامجهاني آنقدردرخواست و تقاضا براي خريد اين بوقها از كشور ميزبان جام و ساير نقاطجهان زياد بود كه ما توانستيم با افزايش شيفتهاي كاري، شمار توليد را از10 هزار عدد در روز به 50 هزار عدد برسانيم.

ووووزلا شيپورهاي خاص مردم آفريقايجنوبي است كه هواداران در ورزشگاهها مورد استفاده قرار ميدهند و صداي بسيار ناهنجاري دارد.
اين پديده به ساير نقاط جهان و حتي رشتههاي ورزشي ديگري نيز انتقال يافته است.