درآمد متکدیان کرجی که از طریق پیامک، شبکه آنلاین گدایی را تشکیل دادهاند به میلیون ها تومان در ماه می رسد و بی شک از ویترین مظلوم نمایی بهخوش باوری شهروندان نیشخند می زنند.

به گزارش مهر، در کرج، افرادمطلع اجاره پنهان معابر اصلی شهر کرج را بیش از 10 میلیون تومان در ماهتخمین می زنند و در حالیکه نیازمندان آبرومند در کنج خانه ها، دستان پرمهر شهروندان را چشم انتظار هستند، گروهی شیاد در لوای نیازمندی احساساتپاک شهروندان را به تاراج می برند.

مرور حکایت نیازمندی که یکتار موی سبیلش را با اکراه فراوان نزد شخصی گرو گذاشت تا مبلغی به صورتقرض الحسنه دریافت کند و از برکتش، چرخ زندگی را بچرخاند دور از لطف نیست.در این حکایت آمده است که کمی دورتر، شیادی که داد و ستد مبتنی بر معرفترا مشاهده کرده بود با همین تصور، نیاز خود را با حجره داران در میان میگذارد. از قضا همان فردی که مرد قبلی را کمک کرده بود، حاضر می شود درقبال دریافت امانتی گرانبها، وی را نیز کمک کند. مرد نیازمندنما بر خلافنیازمند واقعی، بدون احساس شرمندگی دسته ای از سبیل هایش را از جا کند ودر کفه ترازو قرار می دهد. حجره دار نیشخندی به وی زد و در پاسخ گفت: زهیخیال باطل، آن تار مو غیر از این یک پشته مو است عزیز جان!

حالتفاوت نیازمندان واقعی جامعه با کسانی که چوب حراج به آبروی خویش زده اند،مصداق همین حکایت است و شهروندان باید راههای بهتری برای ابراز احساساتانسان دوستانه خویش پیدا کنند.

گدایانی که تراول می کشند؛ پیش فروش پول خردها

یککارشناس و آسیب شناس اجتماعی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، ازحضور گدایانی در کرج خبر داد که پول خرد آنها تراول چک است و این حرفه رااز روی عادت دنبال می کنند.

علی کاظمی گفت: درآمد روزانه متکدیان حرفه ای بیش از صد هزار تومان در روز است که ماهانه به سه میلیون تومان می رسد.

اینکارشناس با بیان اینکه در حال حاضر متکدیان پول خردهای خود را تا شش ماهجلوتر پیش فروش کرده اند، از دلسوزی جامعه برای برخی متکدیان اظهار تاسفکرد و گفت: این موضوع، پدیده شوم قاچاق کودکان را افزایش می دهد و روز بهروز مافیای تکدی گری را فربه تر می سازد.

وی تکدی گری را ازدیدگاهی دیگر مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: برخی افراد سودجو درآمدحاصل از گدایی را صرف قاچاق مواد مخدر می کنند و بدتر از آن، در قاچاقانسان نیز دست دارند.

این آسیب شناس اجتماعی، محرومیت از نعمتتحصیل، گرایش به اعتیاد، بزهکاری و... را جزو خطراتی دانست که به رغمدرآمدهای بالا، در کمین متکدیان است.

وی فعالیت گدایان کرجی را بهصورت شبکه مافیای تکدی گری مورد ارزیابی قرار داد و اعلام کرد: اگر هر گداروزانه 50 هزار تومان و هر گروه تکدی گر دارای 50 عضو باشد، روزانه دومیلیون و نیم، ماهانه 75 میلیون و سالانه 900 میلیون و ظرف یک دهه 9میلیارد تومان در جیب آنان انباشته می شود که برابر با دو برابر بودجهشهرداری مشکین دشت کرج است.

این کارشناس با طرح این سئوال که آیامسئولان مربوطه مجددا قصد سکوت دارند، گفت : چرا مسئولان دست روی دست میگذارند تا عده ای انگل از کالبد جامعه تغذیه شوند و بعد از جان گرفتن، بازبه جان مردم بیفتند؟ زیرا قطعا این مبالغ در مسیر صحیح هزینه نمی شود ودیده شده که عده ای با سود حاصل از گدایی با تشکیل مافیای قاچاق مواد مخدردمار از روزگار جوانان این مرز و بوم در می آورند؟

وی تاکید کرد: صدقه دادن و کمک کردن امری پسندیده در اسلام است اما این اقدام باید در مسیر درستش صورت گیرد.

یک فرد نیازمند الزاما یک انسان مندرس پوش با جسمی معلول نیست

کمیتهامداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، انجمن های حامی سرطانی ها و ده ها ارگاندیگر از جمله نهادهایی هستند که آمادگی پذیرش کمک های نقدی و مالیشهروندان را دارند.

این نهادها با شناسایی نیازمندان حقیقی، حمایتهای مادی و معنوی را از آنان خواهند داشت، چنانچه در حال حاضر از هزارانخانواده حمایت می کنند.

شهروندان بدانند یک فرد نیازمند الزاما یکانسان مندرس پوش با جسمی معلول نیست و در حال حاضر، هزاران فرد نیازمند باحمایت نهادهای ذیربط در دانشگاه تحصیل می کنند و چه بسا، موفقیت هایچشمگیری برای کشورمان به ارمغان آورده اند.

باید پذیرفت تا زمانیکه شهروندان ترجیح می دهند به جای عملکرد مبتنی بر منطق، احساسی عمل کنند،کماکان شاهد شکست طرحهای ضربتی جهت جمع آوری متکدیان از سطح شهر خواهیمبود.

از سوی دیگر، بی شک عملکرد سازمان و نهادهای مربوطه در زمینهساماندهی متکدیان مطلوب نبوده و محدود به جمع آوری آنان از سطح شهر می شود.

در حالیکه معنای واقعی ساماندهی، حذف این افراد از چرخه گدایی است نه جمع آوری و رهایی دوباره با یک تعهدنامه!

پاسکاریساماندهی متکدیان میان ادارات، فاکتور دیگری است که در عدم ساماندهی مناسبمتکدیان از سطح شهر کرج دخیل بوده است، بحث چند صدایی بودن عملکردها دراین حوزه است.

عوامل شهرداری در مصاحبه های مختلف، فرمانداری وبهزیستی را نهاد مرتبط با متکدیان معرفی می کنند و متقابلا از بهزیستی وفرمانداری نیز چنین صدایی به گوش می رسد.

در هر صورت، متولیانساماندهی متکدیان باید بدانند: مافیای گدایی در کرج بسیار منسجم تر ازآنان عمل کرده و می کند و هر کجای کار که باشند، چند قدمی با تشکیلاتسازمان یافته متکدیان فاصله دارند.

بی شک ناکامی مسئولان در زمینهساماندهی متکدیان به نوع نگاه آنان ربط داشته است، چرا که برخوردهایبازدارنده نهادها عمدتا فردی و محدود به خیابانهاست در حالیکه اصل تشکیلاتتکدیگری به صورت شبکه ای فعال هستند و بعد از سوخت هر مهره، مهره جدید راجایگزین وی می کنند.

هر متکدی 10 بار جمع شده است

به گزارشخبرنگار مهر بر اساس گزارشات ارائه شده توسط مسئولان مربوطه، برخی آمارهامربوط به جمع آوری متکدیان از سطح شهرکرج نشان می دهد که هر نفر حداقل 10بار از سطح شهر جمع آوری شده و مسئولان ساماندهی متکدیان فقط دور باطل میزنند و با گذشت چندین سال، هنوز متولی مشخصی برای جمع آوری متکدیان وجودندارد و در هیچ کلانشهری وضعیت تا این اندازه حساس نیست.

به گفتهمسئولان امر واقعیت این است که متکدیان فقط جمع آوری می شوند و برنامه ایبرای ساماندهی، طرد و... آنان وجود ندارد به همین دلیل هنوز شاهد حضورپرشمار متکدیان خارجی و داخلی در سطح شهر کرج هستیم.

95 درصد متکدیان کرج بی نیازند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی غرب استان تهران در گفتگو با مهر اظهار داشت: 95 درصد متکدیان کرج بی نیازند.

حسینعلیعروجی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) آماده دریافت کمکهایانسان دوستانه شهروندان است از هم میهنان خواست اجازه ندهند عده ای سودجوبا عواطف آنان بازی کند.

وی گفت: تعداد قابل توجهی از این متکدیاناز سایر شهرستان ها به این منطقه مهاجرت کرده اند. این مسئول، فرمانداریرا مسئول اصلی ساماندهی متکدیان معرفی کرد و بیان داشت: البته ستاد مقابلهبا آسیب های اجتماعی در شهر تشکیل و زیر نظر فرمانداری فعال است.

فرمانداری مسئول اصلی ساماندهی متکدیان

عضوشورای شهر کرج گفت: فرمانداری مسئولیت اصلی ساماندهی متکدیان را بر عهدهدارد و شهروندان نباید انگشت اتهام خود را به سمت شهرداری نشانه بروند.

عزیزصدرنژاد افزود: این باور که شهرداری در زمینه عدم ساماندهی مناسب متکدیانمقصر اصلی است، نیاز به اصلاح دارد و این تصور غلط است.

وی اظهارداشت: شهرداری کرج در خصوص ساماندهی متکدیان باید تنها در زمینه در اختیارگذاشتن محل با دستگاه های ذیربط همکاری کند و فعالیتهای اصلی مربوطه بهساماندهی به این نهاد مربوط نمی شود.

محبوبه سلیمی پژوهشگر در حوزههای اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از فعالیت هزاران کودک بیشناسنامه در حرفه گدایی خبر داد و گفت: متاسفانه هدف از زایش برخی نوزاداناز همان ابتدا گدایی است.

وی با بیان اینکه این کودکان عموما ازشهرهای محروم کشور به کرج آورده می شوند، اظهار داشت: منظور همان کودکانیهستند که گاها با رنگ و روی زرد، گدایان را همراهی می کنند و با نگاهیعمیق تر می توان فهمید مهر و عاطفه مادری در نگاه آنان به چشم نمی خورد.

این پژوهشگر از آحاد مختلف جامعه خواست قبل از انجام تحقیقات لازم، از دادن وجه نقدی به افراد نیازمند خوددداری کنند.

وی از نهادهای حمایتی و قانون گذار نیز درخواست کرد ساز و کار جامعی را برای مقابله با پدیده زشت تکدی گری اتخاذ کنند.