وزارت امور اقتصادی و دارایی از قطع یارانه خانوار در صورت ارائه اطلاعاتاشتباه خبر داد و اعلام کرد در این زمینه مبالغ پرداختی نیز پس گرفتهمیشود.

به گزارش مهر، وزارت اقتصاد اعلام کرد در صورت احراز عدمصحت اطلاعات ارائه شده توسط خانوارهای متقاضی یارانه علاوه بر قطع پرداختیارانه ها، مبالغ پرداختی تا آن زمان نیز از آنها پس گرفته خواهد شد.

بهموجب آئیننامه اجرایی ماده 10قانون هدفمندکردن یارانهها، همچنین بهمنظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی و کمکهایموضوع قانون هدفمند کردن یارانهها، کمیسیون ماده 10قانون هدفمندکردنیارانهها باید در مرکز و استانها تشکیل میشود.

اعضای کمسیونمرکزی ماده 10قانون هدفمندکردن یارانهها عبارت از نماینده وزارت رفاه وتامین اجتماعی (رئیس)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از قضاتدادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه، نماینده معاونت برنامهریزی و نظارتراهبردی رئیس جمهور، نماینده شورایعالی استانها، نماینده اتاق بازرگانی یااتاق تعاون و مرکز آمار ایران (حسب مورد و به تشخیص رئیس کمیسیون) ونماینده دستگاه ذیربط حسب مورد خواهد بود.

بر اساس این گزارش، یکیاز وظایف این کمیسیون ارائه راهکارهای لازم در خصوص ابهامات احتمالی دراجرای ماده 10قانون هدفمندکردن یارانهها و ضوابط و مقررات مربوط بهکمیسیونهای استانها یا سایر مراجع ذیصلاح است.

همچنین رسیدگی بهپروندههای موضوع ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانهها مربوط به جبران بخشیاز هزینههای اجرایی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرایهدفمندسازی یارانهها از دیگر وظایف این کمیسیون است.

بنابراینآئیننامه، اعضای کمیسیون استانها نیز عبارت از معاون برنامهریزیاستاندار(رئیس)، نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی، یکی از قضاتدادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان امور اقتصادی و داراییاستان و نماینده شورای استان خواهد بود.

البته دبیرخانه کمیسیوناستان در حوزه معاونت برنامهریزی استانداری مستقر میشود و رسیدگی بهاعتراضات حوزه هر استان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان وحسب مورد، شعب آنها صورت خواهد گرفت.

دریافت اعتراض کتبی اشخاصی کهوجوه دریافتی از آنان مسترد شده و رسیدگی به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهایاشخاص از جهت استحقاق آنها در زمینه اعتراض به استرداد کمکها و یارانههااز جمله وظایف کمیسیون موضوع ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانهها در استاناست.