۲۴ سپتامبر۱۹۱۴.ارتشهای آلمان بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک باهم میجنگیدند. شب کریسمس جنگ را تعطیل میکنند تا دست کم برای چند ساعتکریسمس را جشن بگیرند. در ارتش آلمان یکی از سربازان که سابقهء خواندن دراپرا را نیز دارد شروع به خواندن ترانه کریسمس مبارک میکند.صدای خوانندهآلمانی را سربازان جبهه های دیگر میشنوند و با پرچمهای سفید به نشانه صلحاز خاکریز بالا می آیند و بسوی ارتش آلمان میروند.آنشب سربازان ۳ ارتش درکنار هم شام میخورند و کریسمس را جشن میگیرند ولی هر ۳ فرمانده توافقمیکنند که از روز بعد صلح شکسته شود و جنک را از سر بگیرند!
صبحروز بعد دست و دل سربازان برای جنگ نمیرفت.شب قبل آنقدر با دشمن رفیق شدهبودند که بی خیال جنگ شدند و از پشت خاکریز برای هم دست تکان میدادند!چندساعت که گذشت باز هم پرچمهای سفید بالا رفت و پس از گفتگوی ۳ نمایندهارتشها تصمیم بر این گرفته شد که برای سرگرم شدن با هم فوتبال بازیکنند.آنها آنقدر با هم رفیق میشوند که با هم عکس میگیرند و حتی آدرس خانههای خود را به همدیگر میدهند تا بعد از جنگ به کشور های هم سفر کنند!کاربه جایی میرسد که این ۳ ارتش به هم پناه میدهند و ...
تنها چیزی کهباعث میشود تا قضیه لو برود متن نامه هایی بود که سربازان برای خانوادههایشان فرستاده بودند و به آنها اطمینان داده بودند که اینجا از جنگ خبرینیست!

سالهابعد کریس دی برگ متن یکی از این نامه های سربازان را در یک حراجی به قیمت۱۵هزار یورو میخرد .پل مک کارتنی هم در ویدئوی یکی از کارهایش به ایناتفاق ادای احترام کرده و سال ۲۰۰۵ هم کریستین کاریون با استناد به مدارکاین اتفاق فیلمی بنام "کریسمس مبارک"میسازد که اسکار بهترین فیلم خارجی راگرفت و حتی در جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش درآمد.