فیلم سهبعدی «آواتار» به کارگردانی جیمز کامرون برنده 10 جایزه ازجملهبهترین فیلم افسانه علمی از سی و ششمین دوره جوایز سالانه ساترن شد.

بهگزارشخبرآنلاین، مراسم اعطاء جوایز ساترن 2010 که آکادمی فیلمهایافسانهایعلمی، فانتزی و ترسناک برگزار میکند، روز پنجشنبه در بربنک درکالیفرنیابرگزار شد.

«آواتار» بجز جایزه ساترن بهترین فیلم افسانهعلمی دربخشهای بهترین کارگردان (جیمز کامرون)، نویسنده (جیمز کامرون)،بازیگر مرد(سام ورثینگتن)، بازیگر زن (زو سادانا)، بازیگر مرد مکمل(استفن لانگ)،بازیگر زن مکمل (سیگورنی ویور)، جلوههای ویژه، طراحی صحنهو موسیقی همپیروز شد.

جیمز کامرون رکورد دریافت جوایز ساترن را دراختیار دارد.او امسال در مراسم اعطای جوایز ساترن یک جایزه افتخاری همدریافت کرد. فیلمجدید کامرون اکنون با حدود 7/2 میلیارد دلار پرفروشترینفیلم تاریخ سینماهم در آمریکا و هم در بازار جهانی است.

«آواتار» اولینفیلم داستانیکامرون پس از فیلم پرفروش «تایتانیک» در سال 1997 و تلفیقیاز فیلم زنده وانیمیشن کامپیوتری است. داستان فیلم در سیارهای بیگانهروی میدهد کهانسانها منابع طبیعی آن را غارت میکنند.
«آواتار» تنها فیلمی نبود کهجوایز اصلی ساترن را دریافتکرد. «نگهبانان» برنده جایزه بهترین فیلمفانتری شد؛ جایزه بهترین فیلمترسناک به «مرا به جهنم ببر» رسید و«لعنتیهای بیآبرو» هم جایزه بهترینفیلم حادثهای / ماجرایی / تریلر رابرد. «منطقه 9» نیز جایزه بهترین فیلمبینالمللی را دریافت کرد.
«نگهبانان»همچنین جوایز بهترین طراحی لباس و نسخه ویژهدیویدی را برد. سیرشا رونانهم برای حضور در فیلم «استخوانهایدوستداشتنی» جایزه بهترین بازیگر جوانرا دریافت کرد. جایزه ساترن بهترینچهرهپردازی به «سفر ستارهای» رسید و«هیولاها در برابر بیگانگان» جایزهبهترین فیلم انیمیشن را گرفت.

دربخش تلویزیون جوایز به برندگانهمیشگی جوایز ساترن رسید. سریال «لاست»تولید شبکه ایبیسی بهترین مجموعهتلویزیونی معرفی شد. جاش هالووی بازیگرنقش «سایر» در این سریال جایزهساترن بهترین بازیگر مرد را گرفت.

«لاست»جایزه بهترین پخشدیویدی (کل فصل پنجم) را هم دریافت کرد. آنا تورو نیزدر این بخش برایبازی در «فرینج» برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد.

آرونپل برایBreaking Bad جایزه بهترین بازیگر مرد را برد و جولی بنز برای«دکستر»برنده جایزه بهترین بازیگر زن مکمل شد. لئونارد نیموی هم برای حضوردر«فرینج» بهترین بازیگر مهمان معرفی شد.