مهر: پرویزپرستویی متولد 1334 همدان دارای مدرکدرجه یک هنری که معادل با کارشناسیاست. وی فعالیت هنری را در مراکز رفاهخانواده، خانه های جوان و کانونپرورش فکری کودکان و نوجوانان زیر نظربهزاد فراهانی با نمایش "ماجرای یکمحل" آغاز کرد.
در کارنامه پرستویی،سیمرغ بلورین فجر شانزدهم بخاطر بازی در فیلم"آژانس شیشه ای" و سیمرغبلورین فجر بیست و سوم بخاطر بازی در فیلم "بیدمجنون" مشهود است. بازیگریکه با حضورهای متفاوت در فیلم های دفاع مقدسی،کمدی های فاخر و آثاراجتماعی توانست بسیاری از ظرفیت های بالقوه خود رابالفعل کند.
وی کهبازیگری را با تئاتر آغاز کرد، پس از بازی در چند فیلم و مجموعهتوانستجایگاه خاصی بین بازیگران ایرانی پیدا کند. بازیگری که ریسک تجربهدرکارهای متفاوت را پذیرفت و کارنامه پربار سینمایی او 30 فیلم مختلف راشاملمی شود که در میان آنها از فیلم های ماندگار سینمای دفاع مقدس تاآثار کمدیعام، کمدی های روشنفکرانه و ... می توان نمونه هایی پیدا کرد.
نمایی از فیلم "بیست"
"دیار عاشقان"به کارگردانی حسن کاربخش اولینتجربه بازیگری سینمایی او در سال 1362 است.از نوع فیلمهایی که با رنگ وبو و نگاهی مستقیم به جنگ برای ارزشگذاری بهآن در دهه شصت ساخته می شدندو به نوعی حضور پرستویی و کاراکتر بازیگری اورا با جنگ و دفاع آمیختهکرد. هر چند این بازیگر هنوز فرصت لازم داشت تامخاطبان خود را با تسلط وتکیه بر جلوه های بازیگری خود تحت تأثیر قرار دهدو تصویر ماندگار خود رادر اذهان ثبت کند.

"پیشتازان فتح" بهکارگردانی ناصر مهدی پور درسال 1363 ساخته شد. فیلمی با تکیه بر وجوه اکشنو حادثه ای جنگ که به گروهدوازده نفری شناسایی و پاکسازی مین ها می پردازدکه در واقع زمینه سازعملیات مستند "فتح المبین" شدند. فیلم با تکیه برچهار معبر پاکسازی شدهتوسط این گروه که تعداد آشنای 12 نفر برایشان تعریفشده، کمتر به پرداختپررنگ شخصیت ها می پردازد و بیش از هر چیز هم خود رابر بخش سخت افزاریجنگ قرار می دهد. حضور پرستویی هم در این فیلم برگرفتهاز شکل گیری شمایلتاریخی او به عنوان رزمنده و هم در راستای نهادینه کردندغدغه های خاص اودر فیلم های مرتبط با جنگ و جبهه قرار می گیرد.

فیلم های "مار" و "شکار" ساخته مجید جوانمرد، "سازمان 4" ساخته حسن جوان بخش محصول سال 1366 و "حکایت آن مرد خوشبخت"ساختهرضا حیدرنژاد محصول سال 1369 هستند. فیلم هایی که فقط به مثابهتجربه هایمتفاوت پرستویی ورای آثار دفاع مقدسی می تواند در پرونده اوجایگاهی پیداکند.

"لیلی با من است" ساختهکمالتبریزی در سال 1374 بی شک فیلمی بود که فرصت دیده شدن بی واسطه بهاینبازیگر داد. فیلمی خاص در سینمای دفاع مقدس که تجربه موفقی در تلفیقکمدی وجنگ به شمار می رفت. پرستویی در این فیلم وجوهی از کنش و واکنشهای لحظهای را به نمایش گذاشت که تسلط همه جانبه او را بر بازیگری وکنترل برتوانایی هایش را نشان می داد و او را به عنوان یک بازیگر باظرفیت هایناشناخته ای در حیطه کمدی مطرح کرد و ... شروعی بر حضور اینبازیگر در فیلمهای این گونه سینمایی.

"مرد عوضی"ساختهمحمدرضا هنرمند محصول سال 1376 است. فیلمی که نشان داد پرستویی کشفجدید وبه حق سینمای کمدی است بدون آنکه ظرفیت و قابلیت های دیگر اوهنوز به طورکامل آشکار شده باشد. مردی که با پیوند عضو به نوعی ظاهر وهویتش هم دستخوشتغییراتی می شود.

"روانی"را داریوشفرهنگ در سال 1376 ساخت با فیلمنامه ای از جابر قاسمعلی. فیلمیبا حضورستارگانی چون نیکی کریمی، خسرو شکیبایی و پرویز پرستویی که قصهدرگیری هایذهنی یک زن جوان را روایت می کند. فیلم از معدود حضورهایپرستویی است کهچندان متناسب با قامت بازیگری او نمی نماید. پرستویی دراین فیلم با ژانردلهره و ترس نقش شوهری را بازی می کند که فقط با تشویش وبحرانهای روحیهمسرش مواجه می شود و ... کلیت فیلم حول محور زن و رابطهغیرمستقیم او باخسرو شکیبایی می گذرد که با حضور مولفه هایی چون پیشگویی،زن فالگیر و ...پررنگ می شود.

"آژانس شیشه ای"ابراهیمحاتمی کیا که در سال 1376 ساخته شد، بی اغراق فیلم نمونه وار دفاعمقدس واثری ماندگار در حیطه سینمای جنگ و حتی در کارنامه بازیگران،کارگردان وعواملش باقی ماند. فیلمی که با انطباق بر قامت بازیگری پرستوییاو را و حاجکاظم را در هم ادغام کرد و دیگر پس از آن نمی شد او را بدونآن اسلحه دردست، بدون آن غرور سرکوب شده و بدون همه کشمکش هایی که هرلحظه دچارش بود،تصور کرد.

"روبان قرمز" راحاتمیکیا یک سال بعد ساخت. فیلمی که بار نمادین آن بر وجه رئالیسم سنگینیمی کردولی همچنان او را در قامت رزمنده ای مین یاب و منزوی با کشمکش هاییخاص ومشکل در برقراری ارتباط با دیگران مطرح کرد. پرستویی در این فیلم باتکیهبر کنش و واکنش های لحظه ای و نوع بدویتی که از خود به نمایش میگذاردتوانست تفاوتی اساسی بین کاراکتر رزمندگانی که تا به حال بازی کردهقائلشود و نشان دهد که بازیگری است با قابلیت های مهار نشدنی و البتهغیرقابلپیش بینی که هنوز تا افتادن به ورطه تکرار فاصله دارد.

"مومیایی 3"محمدرضاهنرمند در سال 1378 ساخته شد که فیلم موفقی در ادامه "مرد عوضی"بود و باشناخت از قابلیت های کمدی پرستویی استفاده خوبی از حضور او درکناربازیگرانی چون مهتاب کرامتی و ... داشت. "عشق شیشه ای"رضاحیدرنژاد در سال 1378 با وام گرفتن بخشی از نام "آژانس شیشه ای" قصدرویکردسهل الوصول به گیشه داشت. کمدی سطحی که حضور پرستویی در نقش یکبازیگر نقشهای فرعی و اکشن و رابطه عاطفی او در کنار حضور روابطی چوناستخدام آدمکشحرفه ای برای سر به نیست کردن خود و ... حضوری در حد واندازه کارهای کمدیاو به همراه نداشت.

"شوخی"راهمایون اسعدیان در سال 1378 ساخت. باز هم کمدی که با دریافتی سهلالوصولاین بار از رابطه زوج پرستویی و حبیب رضایی در "آژانس ..." به نوعییک کمدیمتوسط از آب درآمد. "موج مرده" حاتمی کیا درسال 1379ساخته شد ولی مدتی در محاق توقیف باقی ماند. پرستویی این بار درقالبکاراکتر یک سردار سپاه که با همسر و فرزندش که از نسل جدید است دچارکشمکشاست خوش درخشید اما دیده نشد. کشمکشی که به جامعه و قشر نظامی همتسری پیدامی کند و به نوعی تنهایی او را در پایبندی به آرمانهایی کهکمرنگ شده،برجسته می کند.
نمایی از فیلم "سیزده 59"

"آب و آتش"فریدونجیرانی که در سال 1379 ساخته شد، از معدود انتخاب های نادرستاو است.پرستویی را در کاراکتر علی مشرقی، نویسنده ای که درگیر رابطه ایناخواستهبا یک زن خیابانی می شود، نمی توان باور کرد. هر چند قصه، موقعیتو رابطهجسورانه ای که در فیلم طراحی شده، می توانست فرصت خوبی برای حضورمتفاوت اوباشد ولی پرستویی نتوانست این شخصیت را به مهارت سایر بازیهایش جان ببخشدو ماندگار کند.

"عزیزم من کوک نیستم"محمدرضاهنرمند که تجربه خاصی در حیطه کمدی فانتزی بود در سال 1378نتوانستانتظارات از همکاری مجدد هنرمند و پرستویی را برآورده کند ویادآور "مردعوضی" شود. هر چند پرستویی تلاش کرد از کاراکتر پدری کم درآمدکه به خاطرنیازهای به حق پسرش اتفاقی در مسیر آدم ربایی قرار می گیرد،چهره ای تازهارائه دهد.

"دیوانه ای از قفس پرید"محصولسال 1381 با کارگردانی احمدرضا معتمدی ساخته شد. این بار پرستویی درقالبیک کاراکتر بازمانده از جنگ که دچار نقصان جسمی است در کنار علینصیریان ونیکی کریمی ظاهر شد. او تلاش کرد چهره ای متفاوت از یک بازماندهجنگ که بدلبه قربانی بازی و طمع کاری می شود ارائه دهد ولی بازی او دراین کاراکتربه لیست طلایی نقش آفرینی هایش اضافه نمی شود.

"بانوی من"یداللهصمدی در سال 1381 کمدی بسیار متوسطی بود که نه برای پرستویی درعرصه کمدیوجه جدیدی به همراه داشت و نه ترکیب او با بازیگرانی چون کتایونریاحی وپانته آ بهرام و نه مثلث عشقی که چیزی ورای آثار کلیشه ای اینحیطه بههمراه نداشت. کاری که در حد تکراری محض باقی ماند.

بازی کوتاه او در "دوئل" ساخته احمدرضا درویش در سال 1382 در قالب یک فرمانده درگیر در جنگ و پس از آن "کافه ترانزیت" کامبوزیاپرتویدر سال 1383 تجربه های دیگر پرستویی بودند. او در این فیلم در نقشیک برادرشوهر سنتی آذری قرار گرفت که کنش و واکنشی مطابق سنت و قومیت خاصخود داشتو به نوعی کلیشه ای راه می رفت، حرف می زد، اعتقاد داشت و حتیدستور میداد. در مجموع با لهجه آذری او سعی کرد هر چه بیشتر این کاراکتررا جانببخشد ولی نتوانست تصویری ملموس از خود ارائه دهد.

بازی در "بید مجنون"مجیدمجیدی در سال 1383 در نقش یک مرد کور که با عمل جراحی بینایی خود رابه دستمی آورد و دوباره کور می شود، کاراکتری بود که انرژی زیادی از اینبازیگرگرفت و او هم تلاش حرفه ای خود را برای نزدیک شدن به این نقش بهکمک گرفت.کاراکتری که در عین چالش های درونی و بیرونی نوعی بازی حسی وزیرپوستی ازاین بازیگر طلب می کرد و پرستویی هم در این میان کمفروشی نکرد تا لیستطلایی خود را رنگین تر کند.

"به نام پدر"حاتمیکیا که در سال 1384 ساخته شد به گونه ای اجتناب ناپذیر ادامه سیرقهرمانهمیشگی این فیلمساز این بار در موقعیت رویارویی با دخترش بود. بههمین جهتهم مولفه های آشنای حضور خود در فیلم های حاتمی کیا را وام گرفتتا این بارتقابل این پدر را نه با جامعه و نه با بیگانگان بلکه با دخترشترسیم کند وتاوان ناخواسته جنگیدن خود را به گونه ای غیرمستقیم دریافتکند.

"پاداش سکوت" ساختهمازیار میری است.فیلمی که با حرکت بر مسیر حضورهای موفق او در آثار دفاعمقدسی همان حس وحال و مولفه های آشنا را به مدد می گیرد که این نکته نمیتواندنقطه برجسته ای در کارنامه این بازیگر محسوب شود. در این فیلم درکنارپرستویی که به نوعی از بازی خود در نقش حاج کاظم در "آزانس شیشه ای"واممی گرفت ، سیما تیرانداز، جعفر والی، آتیلا پسیانی، متاب کرامتی و...بازیکردند.

"صد سال به این سالها"آخرین ساختهسینمایی سامان مقدم است که هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکردهاست. فیلمیکه به روایت تاریخ ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب میپردازد.پرستوی، رضا کیانیان و فاطمه معتمد آریا از بازیگران اصلی آنهستند. وی دراین فیلم نقش مردی را بازی می کند که حوادث انقلاب مسیرزندگیش را تغییرمی دهد و در پایان با شخصیت اصلی همراه می شود.

"بیست"فیلمیاز عبدالرضا کاهانی که اولین جایزه بین المللی را برای وی به عنوانبهترینبازیگر مرد از جشنواره باتومی به ارمغان آورد. وی در این فیلم نقشآقایسلیمانی صاحب رستورانی را بازی می کند که قرار است 20 روز دیگر بهدلیلمشکلات روحی و جسمی که وی دارد به فروش گذاشته شود. پرستویی در بیستبازیگرنقشی است که به بیماری افسردگی و وسواس دچار است که هر چند روزیکبار بهدیدن یک روانپزشک می رود. این نقش یکی از مهترین نقش های وی درسالهای اخیراست که با یک بازی درونی و با فاصله از نقش های قبلی اینبازیگر به تصویرکشیده شده است.

"سیزده 59"عنوانآخرین کار سامان سالور است که به تازگی فیلمبرداری ان به پایانرسیده است وهم اکنون در مرحله فنی قرار دارد. از عکس های به نمایش درآمده از این فیلممشخص است وی اینبار نیز بازی متفاوتی ارائه کرده است.