جهان: حضور بازیگران به اصطلاح بفروش در آثار سینمایی می تواند در شرایطفعلیسینمای ایران، تضمینی برای بازگشت سرمایه تهیه کننده این اثر باشد.

اماازسویی دیگر گاهی ضعف محتوایی آثار سینمایی و یا استفاده صرف تبلیغاتی ازیکبازیگر، باعث می شود تا علیرغم حضور بازیگران گرانقیمت، فیلم مذکوربهفروش قابل توجهی دست پیدا نکند. مانند حضور گلزار در فیلم "دموکراسیتوروز روشن" و یا حضور بازیگران کمدی سینمای ایران در فیلم "شیر و عسل".

جدایاز مسئله کاهش مخاطب و فروش سینماها،این دستمزدها همچنان سیر صعودی پیداکرده اند و از همه قابل توجه تر اینکهگاهی تهیه کننده ها برای حضور همینبازیگرهای 50 میلیونی باید ماههامنتظر باشند.

اما آخرین ارقامدستمزد این هنرپیشه ها، که برخی بهگفته خودشان و برخی از زبان علی سرتیپیپخش کننده،سینمادار و تهیه کنندهسینمای کشور و برخی به نقل از منابعآگاه، به این شرح می باشد:

1)مهناز افشار:

آخریندستمزد وی،40 میلیون تومان برای بازی در فیلم "پوپک و مش ماشالله"است. البته "منیژهحکمت" تهیه کننده این فیلم در زمان اکران این فیلم اعلامکرده بود که بهواسطه دوستی اش با افشار دستمزد پایینی را به وی داده است!

2)لیلا حاتمی:

دستمزد وی بالای 50 میلیون تومان است.

3)الناز شاکر دوست:

مبلغ دستمزد وی برای بازی در هر فیلم 40 میلیون تومان است.

4)مریلا زارعی:

دستمزد وی 40 میلیون تومان است.

5)علی صادقی:

سرتیپیگفتهاست که وی برای بازی در یک سکانس 3 روزه گفته است که 40 میلیون تومانمیگیرد ولی با کمی صحبت با او ظاهرا صادقی به سرتیپی تخفیف داده است.

6و 7)بهرام رادان و محمدرضا فروتن:

اینبازیگرانتمایلی برای بازی در فیلمهای تجاری ندارند ولی برای بازی دراینگونه فیلمهارقم بین 70 تا 80 میلیون تومان می گیرند اما برای فیلمهایهنری رقم پایینتری می گیرند.

8و 9)رضا عطاران و امین حیایی:

علی سرتیپی که از جمله پخش کننده های فیلم سینمای ایران است در گفتگو با زندگی ایرانی در مورد دستمزد عطاران چنین می گوید:

عطارانارقاممتفاوت بنا بر شرایط متفاوت دارد. او برای بازی در یک فیلم رقم 30میلیونتومان گرفته و همزمان در فیلمی دیگر قرارداد 60 میلیون تومانی امضاکردهاست وی در ادامه اضافه می کند که حیایی هم به همین شکل است.

9)هدیه تهرانی:

سرتیپیحضورهدیه تهرانی را تضمین فروش فیلم و بازگشت سرمایه می داند. او می گویدحاضراست برای بازی هدیه تهرانی در یک فیلم 100 میلیون تومان پول بدهد!

10)شهابحسینیدستمزد خود را با آنچه که قبلا در مطبوعات 40 میلیون تومان عنوانشده بودمتفاوت دانست و البته قبلا در گفتگویی عنوان کرده بود که هر قراردادی کهبالای 40 میلیون تومان ببندد، مابقی را به مراکز خیریه خواهد داد.

11)احمد پور مخبر:

احمدپورمخبر ستاره این روزهای سینمای کمدی ایران است ،که از مسن ترینبازیگران والبته نو پاترین آنها است و اکنون می توان عنوان پر کار ترینبازیگر رانیز به وی داد.

ظاهرا رقم قرار داد وی برای بازی در هرفیلم حداقل10 میلیون تومان می باشد که بسیاری از تهیه کنندگان هم بارغبت بسیار اینرقم را می پردازند و فقط مشکلشان این است که آنها باید 5_6ماهی منتظرباشند تا بازی وی در فیلمهای مختلف تمام شود و نوبت به تهیهکنندگان جدیدبرسد.

12)محمد رضا گلزار:

چندی پیش خبری منتشر شد که وی برای بازی در یک فیلم رقم بین 150 تا 200 میلیون تومان پیشنهاد داده است.

13)لیلا اوتادی:

عنوان شده است که وی برای بازی در فیلم "پیتزا مخلوط" رقم 70 میلیون تومان گرفته که البته هنوز تایید نشده است.