خدمات تلفن اينترنتي گوگل موسوم به google voice كهبه طور محدود در دسترس عدهاي از كاربران قرار گرفته بود به طور عمومي درآمريكا عرضه شد.

به گزارش پي سي ورلد، Google Voice برنامه اي برايمديريت تماس هاي تلفني از طريق اينترنت بوده و از اين پس كاربران بدوندريافت دعوت نامه و به طور عمومي هم مي توانند از آن استفاده كنند.

تاكنونيك ميليون نفر در آمريكا با دريافت دعوت نامه از اين خدمات استفاده كردهبودند و حساب هاي كاربري شخصي براي خود ايجاد كرده بودند. يكي از مهم ترينامكانات اين سرويس عبارت است از اختصاص يك شماره اختصاصي به هر كاربر. درصورت تماس با اين شماره، خط كاربر در منزل ، محل كار يا حتي گوشي همراه ويزنگ خواهد خورد.

Google Voice دسترسي به خدمات پستي صوتي را همممكن مي كند. تماس هاي داخل امريكا و كانادا با استفاده از اين سرويس بهرايگان انجام مي شود و هزينه تماس هاي بين المللي هم بسيار ناچيز است.

كنفرانستلفني هم يكي ديگر از خدماتي است كه از اين طريق ارائه مي شود. كارشناسانمعتقدند Google Voice رقيبي جدي براي نرم افزار تلفن اينترنتي اسكايپمحسوب مي شود كه هم اكنون برترين نرم افزار VoIP در جهان است.