فارس: اگرچه هشدار در مورد عدم رعايت نكات امنيتي در زمان استفاده بسيارياز كاربران از اينترنت به طور دائم تكرار مي شود، اما بررسي ها حاكي استكه در مجموع كاربران اينترنت باهوشتر و عاقلتر شده اند.

به گزارشاينترنت ولوشن، بررسي هاي تازه مؤسسه pew حاكي است كه كاربران وب واينترنت اين روزها نسبت به تلاش هايي كه براي هك كردن و سرقت اطلاعات حساسآنها به كار ميرود هشيارتر هستند و سخت تر از گذشته اجازه سوءاستفاده بهكلاهبرداران آنلاين مي دهند.

بر همين اساس كاربران جوان تر و كم سنو سال تر بيشتر از افراد مسن و داراي سن بالا نسبت به مسائل و تمهيداتامنيتي توجه نشان مي دهند.

تحقيقات pew كه حد فاصل آگوست تاسپتامبر سال 2009 انجام شده حاكي است كه كاربران اينترنت در حال حاضربسيار بيشتر از گذشته در مورد حفظ هويت خود در اينترنت حساس هستند و بهشيوه هاي مختلف سعي مي كنند هويت خود را مخفي نگهدارند.

همچنين 57درصد از كاربران بزرگسال هم اكنون اطلاعات مربوط به خود را در فضاي آنلاينجستجو مي كنند كه اين رقم نسبت به سال 2006 حدود 10 درصد بيشتر شده است.

ازسوي ديگر در حالي كه در سال 2006 حدود 36 درصد از مردم از طريق اينترنت درجستجوي سوابق افراد بودند اين رقم هم اكنون به 46 درصد رسيده است.