همايش بينالمللی بانكداری و سرمايهگذاری اسلامی، 13 و 14 مردادماه سال جاری در جزيره موريس برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی «محيط»،در اين همايش، شماری از كارشناسان اقتصادی، فقها و علمای مسلمان،نمايندگان شركتهای مالی و سرمايهگذاری از كشورهای مختلف جهان حضور دارندو درباره آخرين تحولات در زمينه بانكداری و سرمايهگذاری اسلامی بحث وتبادلنظر میكنند.تلاش برای بهبود ميانگين رشد اقتصادی از طريق افزايشتوليد، اطلاعرسانی در حوزه بانكداری اسلامی با هدف تشويق سرمايهگذارانبه فعاليت در عرصه صنعت مالی ـ اسلامی، بررسی اوضاع اقتصادی جهان پس ازبحران مالی و نقش بانكداری و سرمايهگذای اسلامی در حل اين بحران ازمحورهای اين همايش دو روزه است. فعاليت صندوقهای سرمايهگذاری وشركتهای بيمه از ديگر موضوعات همايش بانكداری و سرمايهگذاری اسلامی درموريس است و همايش مذكور يكی از بزرگترين نشستها در حوزه اقتصاد اسلامیمحسوب میشود. موريس كشوری جزيرهای در جنوب غربی اقيانوس هند، در حدود۹۰۰ كيلومتری در شرق ماداگاسكار است و پايتخت آن شهر «پورت لوئيس» است.