با حکم دادگاه انقلاب اسلامي ، عبدالمجيد ريگي بانام مستعار عبدالمالک با حضور تعدادي از خانوادهاي جانباختگان جناياتتروريستي وي اعدام شده است.

به نوشته پايگاه اطلاع رساني دادسرايعمومي و انقلاب تهران،ريگي صحرگاه يکشنبه 30 خرداد در زندان اوين بر پايهحکم دادگاه اعدام شد.

در بيانيه منتشر شده در اين پايگاهاينترنتي آمده است: "درپي برگزاري جلسه محاکمه عبدالمجيد ريگي در يکي ازشعب دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي توحيدي به اتهام محاربه وافساد في الارض ،نامبرده به اتهام 79 مورد اقدامات جنايتکارانه به اعداماز طريق آويختن از چوبه دار با حضور مجروحين و خانواده هاي جانباختگان وشهداي جنايات وي محکوم شده بود."

ريگي، سرکرده گروه جندالله درسال 1388 به دست ماموران امنيتي بازداشت شد. وي در مدت بازداشت به انجامجرائم مختلف به ويژه در استات سيستان و بلوچستان و همچنين تماس باسازمانهاي نظامي و امنيتي غربي و برنامهريزي براي انجام عمليات تروريستيدر تهران اعتراف کرده بود.

بر پايه بيانيه دادستاني انقلابتهران، ريگي "با تشکيل تشکيل گروهک مسلحانه خود اقدام به راهزني ،سرقتمسلحانه ،بمب گذاري در اماکن عمومي، حمله مسلحانه به نيروهاي نظامي وانتظامي و مردم بي دفاع ، قتل و جرح ، اخاذي ، ايجاد رعب و وحشت و هراس وسلب امنيت مردم، آدم ربايي و گروگانگيري ، همکاري با بيگانگان و اخذ کمکهاي مالي و اطلاعاتي از آنان کرده بود."

گروه جندالله با هدايتريگي از سال 1382 ، 35 مورد گروگانگيري از اتباع داخلي و خارجي ،25 مورداخاذي و بيش از 40 فقره عمليات راهبندي مسلحانه توام با انفجار انجام دادهاست که در نتيجه آن 154 نفر از نيروهاي انتظامي و مردم بيگناه کشته و 320نفر نيز زخمي شدند.

گزارش پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي وانقلاب تهران حاکياست: "ريگي در دادگاه ،مسئوليت اقدامات گروهک خود راپذيرفت و اذعان کرد که در برخي از قتلها مباشرت و در برخي نيز آمريتداشته است ."

ريگي در جريان دفاع از خود و پس از صدور حکماتهامات را پذيرفت و خواستار بخشش از سوي شکات پرونده و عفو از سوي قوهقضائيه ايران شد که مورد قبول قرار نگرفت.

وي اقدامات خود را خلاف موازين اسلامي و انساني دانست و از اعضاي گروه خود خواست ارتکاب اين اعمال را متوقف کنند