نتيجه يك تحقيق نشان ميدهد افرادي كه صبحانه مصرف نميكنند بيشتر در معرض چاقي قرار دارند.

بر اساس اين تحقيق كه توسط پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شده الگوي غذايي مصرف مرتب صبحانه ميتواند در كاهش ابتلا به چاقي موثر باشد.

دكتر "حميرا حمايلي مهرباني" از محققين اين تحقيق در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا گفت بر اساس نتايج اين تحقيق افرادي كه صبحانه مصرف نميكنند دو و نيم برابر بيشتر از سايرين در معرض خطر چاقي قرار دارند.

وي گفت يكي از علل ارتباط صبحانه نخوردن و چاقي اين است كه افراديكه صبحانه نميخورند در طول روز بيشتر از ميان وعدهها كه غالبا هم شامل مواد چرب و شيرين است استفاده ميكنند.

مهرباني اضافه كرد به عنوان مثال شخصي كه صبحانه نميخورد قبل از نهار در صورت گرسنه شدن، چيزهاي مختلفي مانند شيركاكائو يا شيريني و يا مواد چرب مصرف ميكند كه همين امر فرد را مستعد چاقي ميكند.

همچنين بر اساس نتايج اين تحقيق افرادي كه به طور مرتب صبحانه مصرف ميكردند از كيفيت رژيم غذايي مطلوبتري برخوردار بوده و مصرف ميوه و سبزي و مواد حاوي فيبر در آنها بيشتر بوده است.

وي در گفت و گو با ايرنا در خصوص نحوه انجام اين تحقيق گفت اين تحقيق بر روي ‪ ۵۶۲‬نفر شامل ‪ ۲۷۹‬مرد و ‪ ۲۸۳‬زن كه در محدوده سني ‪ ۱۹‬تا‪۵۹‬ سال قرار داشتند انجام شد.

وي گفت بر اساس يافتههاي اين تحقيق ‪ ۷۲‬درصد افراد مورد مطالعه در گروه با صبحانه و ‪ ۲۸‬درصد در گروه بدون صبحانه بودند كه مردان ‪ ۳۹‬درصد و زنان ‪ ۶۱‬درصد گروه بدون صبحانه را تشكيل ميدادند.

محقق پژوهشكده علوم غدد درون ريز گفت بر اساس يافتههاي اين تحقيق نمايه توده بدن، دور كمر و نسبت دور كمر به دور باسن در افراد بدون صبحانه با افراديكه صبحانه مصرف ميكردند تفاوت معناداري وجود داشت.

وي در ادامه گفتوگو با ايرنا گفت نتايج اين تحقيق نشان ميدهد بين نخوردن صبحانه و چاقي ارتباط وجود دارد.

دكتر مهرباني يادآور شد در اين مطالعه افراديكه صبحانه نميخوردند، در مقايسه با كساني كه صبحانه ميخوردند، الگوي غذايي نادرست تري داشتند و در وعدههاي بعدازظهر چربي و نان بيشتري مصرف ميكردند.

وي گفت به طوركلي نتايج اين مطالعه حاكي از ارتباط قابل توجه مصرف صبحانه با كاهش خطر ابتلا به چاقي و بخصوص چاقي شكمي است.

وي در پايان يادآور شد ميتوان با آموزش تغذيه صحيح، افزايش آگاهي مردم و اصلاح رفتارهاي تغذيهاي براي كاهش چاقي كه از عوامل خطر بيماريهاي مزمن غير واگير است گام مهمي برداشت.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]