[JUSTIFY]این مجموعه، در بردانده نکاتی است کهشاید به هنگام مطالعه در نظرتان بدیهی جلوه کند. اما اغلب بدون توجه به آن، اقدام به برنامه ریزی تبلغاتی و طراحی گرافیک میکنیم. این عدم توجه بهویژه در میان دانشجویان گرافیک که قصد ورود به عالم حرفه ای گرافیک وتبلیغات را دارند بیشتر به چشم می آید. مواردی که در صورت توجه آنها،مسلماً منتج به خلق آثاری مناسبتر خواهد شد .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱) پیش از آغاز هر پروژه تبلیغاتی تماممواردی را که تصور می کنید با پروژه شما مرتبط و ضروری است و باید آنها راانجام دهید ، یادداشت و فهرست کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲) در مورد موضوع سفارش اطلاعات لازم و ضروری کسب کنید. تا زمانیکه تمامی اطلاعات ضروری یا حداقل مذکور ، اشتباه محض است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳) اگر برای تبلیغ کالای مورد نظر ،اقدام به طراحی تصاویر الزامی است بهتر است تمامی الگوهایی را که بهذهنتان میرسد ، بر روی کاغذ منتقل کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴) سقف بودجه که سفارش دهنده امکانپرداخت آنرا دارد برای شما بسیار اهمیت دارد ، چرا که به شما امکان می دهدموارد دیگر پروژه را براساس آن مدون و محاسبه کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵) شناخت ویژگیهای کالا یا خدماتی که قرار است برای آن تبلیغ کنید شما را در قرار گرفتن در مسیر درست تبلیغ ، بسیار یاری می کند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۶) تا حد امکان از بکار گیری تصاویری کهدر سایر آثار چاپی استفاده شده اند پرهیز کنید ولی اگر به دلایلی لازمباشد چنین کاری انجام دهید – از جمله اصرار سفارش دهنده آنهم در صورتیتصویر مورد نظر متعلق به آرشیو خود او باشد – حتما تصویر اصلی را از اوتحویل بگیرید و از اسکن کردن تصاویر چاپی خودداری نید، زیر این امر در چاپ(افست) مجدد تصویر سبب می شود تا تصویر از نظر جهت قرار گرفتن ترام هادچار افت کیفیت شود. (به این ایراد اصطلاحاً پیچازی می گویند).[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۷) زمانیکه برای انجام پروژه در اختیاردارید باید کاملا مشخص باشد در حقیقت جدول زمانی تبلیغاتی شما جهت ارائهمحصول تبلیغی در جامعه بسیار حائز اهمیت است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۸) انتخاب تکنیک و شیوه متناسب با موضوع از موارد دیگری است که در امکان موفقیت شما مؤثر است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۹) اگر مایلید ایده تبلیغاتی شما منحصربه فرد و به اصطلاح (یونیک) باشد، بهتر است ایده های اولیه را با احتیاطکنار گذاشته و به موارد دیگر فکر کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۰) راهنمایی سفارش دهنده در تعیین آنچهمی خواد به عهده شماست بنابراین مطمئن شوید که سفارش دهنده می داند چگونهتبلیغی را برای خدمات یا محصولش می خواهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۱) سفارش دهنده را در جریان پیشرفت مراحل کار قار ردهید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۲) سرعت عمل در تمامی کارها مورد تأییداست اما بازنگری چند بار هر طراحی می تواند در کاهش نقاط ضعف و افزایشنقاط قوت آن مؤثر باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۳) به تفاوت بین زیبایی و موفقیت توجهکنید. اثر موفق اثری است که تأثیر لازم را در زمان پیش بینی شده درمخاطبین مورد نظر داشته باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۴) توجه به نظرات سفارش دهنده لازم و ضروری است ولی در ادامه این توجه نباید به اعمال سلیقه مشتری تسلیم شوید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۵) اتودهایی که برای ارائه به سفارشدهنده کار می شوند باید تا حد امکان کامل بوده و با نمونه نهایی مورد نظرشما همخوانی داشته باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۶) ترجیحاً از ارائه یک اتود طرح به سفارش دهنده خودداری کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۷) در صورتی که معتقدید نمونه ای ازکارهای ارائه شده به صاحب کار، نسبت به دیگر اتودها برتری دارد ، بطور غیرمستقیم و از طریق برشمردن مزایای آن، سفارش دهنده را نسبت به دیگر اتودهابرتری دارد به طور غیر مستقیم و از طریق برشمردن مزایای آن،سفارش دهنده رانسبت به انتخاب آن راغب کنید .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۸) به یاد داشته باشید صاحب اصلی اثرخلق شده توسط شما سفارش دهنده آن اثر است بنابراین سلیقه شخصی خود را دراجرای کار به عنوان امضای کار اعمال نکنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۱۹) هرگز در برشمردن معایب احتمالی کاری که انجام داده اید پیش قدم نشوید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۰) گاهی اوقات ایده های تبلیغانی خوبیبه سرعت در ذهن شکل می گیرند و به همان سرعت نیز از یاد می رورندمناسبترین راه برای حفظ این ایده ها، انتقال بلافاصله آنها روی کاغذ بهصورتکاملاً ابتدایی و همراه کردن این اتود خام باتوضیحات نوشتاری است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۱) غالباً حساسیت بیش از حد در رعایتکیفیت، به وجود آورنده وسواسی مخرب است و زمانی در اثر وجود دارد که بایداز ایجاد تغییر در آن خودداری کرد. تشخیص دادن ای زمان اهمیت ویژه ای دارد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۲) اگر سفارش دهنده ویژگی مشخصی ازتبلیغ کالا یا خدماتش را مورد توجه دارد ، شما موظفید جهت موفقیت کارتان (و کار او) و برای نیل به هدف، مورد تأکیدی را در اثرتان جلوه گر کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۳) پس از تأیید اتود کار توسط سفارشدهنده اجرای چند نمونه وار یاسیون رنگ و طرح ، هم شما و هم سفارش دهنده رادر رسیدن به محصولی قوی یاری می کند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۴) نوآوری در غالب موارد سبب جلب توجهمخاطبین می شود. ولی به کار گیری آن در صورتی که حساب شده و هوشمندانهانجام نشود منجر به شکست عملیات تبلیغی شما خواهد شد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۵) ایجاد تغییرات غیر معمول و غیرمنتظره در کار، می تواند به جذابیت آن کمک کند. البته این ابتکار نبایدعوارض اقتصادی، بصری و … داشته باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۶) ایجاد و حفظ یک هارمونی کلی در اثر ،گام دیگری در موفقیت آن است چگوگی خطوط مورد استفاده در آن ، نوع قلمنوشتار ، رنگ، کادر و … همگی باید متأثر از موضوع تبلیغ و هماهنگ بایکدیگر باشند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۷) برای انتخاب فونت مناسب، باید مواردیهمچون موضوع کار، مفهوم نوشته، حجم اشغالی توسط نوشتار ، محل قرار گیریرنگ مورد نظر برا ی آن و غیره مورد توجه قوار گیرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۸) رنگهای مورد نظر خود را حتماً باتوجه به اطلسهای رنگ قابل اطمینان انتخاب کنید. این نکته به ویژه در هنگاماجرای طرح بوسیله نرم افزارهای گرافیکی و دیدن آن از طریق مانیتورهای غیرحرفه ای حائز اهمیت است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۲۹) هنگام تایپ فارسی در نرم افزارهایگرافیکی، به دلیل تنظیم اولیه این نرم افزارها برای تایپ انگلیسی یااصطلاحاً لاتین ، فواصل بین بعضی حروف بیشتر از حروف دیگر می شود توصیه میکنیم پس از اتمام تایپ مطالب و تبدیل آنها به تصویر یا مسیر ، ایراداتموجود در رابطه با فواصل حروف را از بین ببرید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳۰) در هنگام طراحی با نرم افزارع ازتبدیل و تغییر مکرر و ساختار فایل خود مگر درموارد کاملا ًضروری خودداریکنید. تبدیل و تغییر مد رنگی، ابعاد، کیفیت فایل و …. سبب کاهش کیفیت طرحنرم افزارهای شما می شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳۱) در اجرای سفارشات، کنترل متن نوشتاراز جهت رفع غلطهای املایی. به ویژه در سفارشات چاپ ضروری و برعهده شماست.حتی اگر این موارد نادرست از جانب سفارش دهنده صورت گرفته باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳۲) توجه به فرهنگ بصری و کلامی مخاطبین تبلیغات، سبک کاستن از بسیاری دوباره کاریها می شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳۳) توصیه می کنیم بیش از شروع اتودهای اولیه برای انجام سفارش تبلیغاتی قراردادی مشخص با سفارش دهنده عقد کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳۴) در صورت امکان روی دو یا چند پروژهتبلیغاتی بطور همزمان و در یک آیتم زمانی فکر نکنید . این کار سبب میشودتا ضریب موفقیت کامل هر یک ازپروژه ها بطور قابل توجهی کاهش یابد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳۵) اصول و قواعد گرافیک به منظور خلقآثار جذاب ، زیبا و موفق ایجاد شده و مورد استفاده قرار می گیرد اما گاهیامکان دارد رعایت این اصول و بکارگیری آنها از میزان جذابیت یا توفیق کاربکاهد در این صورت بهتر است از رعایت جزء به جزء این اصول پرهیز کنیم[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳۶) همواره موارد تبلیغاتی که انجام دادهاید را (و حتماً از آنها آرشیوی در اختیار دارید) مورد بازبینی قرار دهید.این کار باعث می شود متوجه پیشرفت یا احتمالاً سیر نزولی در آثارتان شوید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳۷) در آثاری که مخاطب عام دارند میانگین سطح سواد بصری و فرهنگی جامعه را به عنوان معیار درک پیامتان در نظر داشته باشید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۳۸) محو کردن بعضی از قسمتهای نوشتار،کوچک بزرگ کردن بخش هایی از آن واژگون کردن تصاویر ، تغییر غیر متعارفابعاد طرح و نسبت آن، قرار دادن همه عوامل طراح در بخش کوچکی از کادر وتضاد با بخش بزرگتر آن و … از جمله موارد ایجاد جذابیت در اثر اجرایی است.البته مسلماً این موارد را در جای خود بکار خواهیم برد.
۳۹) ارائهماکت، اتود و به طور کلی طرح آنجه قرار است بعداً به اجرای نهایی برسد باکیفیتی بیشتر از اجرای اصلی سبب ایجاد نوعی پرتوقعی در سفارش دهنده میشود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۰) در آثاری که به دلیل محدویت ابعادامکان استفاده از تصایر کاهش می یابد بهتر است با بکار گیری فونتهای جذابو مناسب این نقیصه را کم رنگ کنیم.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۱) توصیه می کنیم آرشیوی از فونتهایفارسی و انگلیسی که با هم هماهنگ هستند، تهیه کنید اینکار در طرحایی کهنیاز به استفاده هم زمان از دو زبان در آن است بسیار مفید است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۲) ترجیحاً و در صورت امکان هنگام اجرای سفارش، به واریاسیون جمعی آن نیز فکر کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۳) اثر ارجینال را به مشتری تحویلندهید. حال این اثر اجرای دست باشد یا وسیله نرم افزار اجرا شده باشد.دلیل اینکار جلوگیری از تغییرات احتمالی در طرح بدون اطلاع شماست.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۴) آگاهی نسبت به زیر شاخه های گوناگونگرافیک زیر شاخه های آنها (گرافیک محیطی گرافیک خبری ، گرافیک ژورنالیستیو … مواردی چون بروشور، کاتالوگ ، پوستر، نشانه بسته بندی و …) و اصطلاحات(گرید، پونیت، لی آوت، فونت و …) و نیز نقاط قوت و ضعف هریک از این شاخهها و زیر شاخه ها الزامی است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۵) هرگز در اجرای آثارتان وابسته به یکتکنیک و شیوه اجرایی نشوید. اینکار ضمن تکراری کردن آثارتان شما را درانجام پروژه های تبلیغاتی گوناگون کاملاً محدود خواهد کرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۶) تا آنجایی که برایتان مقدور است ازپذیرفتن طرحهای نیمه تمام خودداری کنید. چنین موردی هم برای شما و هم برایطراح قبلی و هم برای سفارش دهنده تبعات منفی دارد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۷) به هنگام ارائه فاکتور هزینه ها بهسفارش دهنده، از تخفیفهای غیر معقول خودداری کنید. تخفیفهایی که شاملمبالغ قابل توجه می شوند، ذهنیت مشتری را سنت به صحت مبلغی که پرداخت میکند، درچار تردید میسازد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۸) اجرای یک طراحی می تواند با مشخصکردن این موارد آغاز شود. مورد سفارش مخاطب (گروه سنی و فرهنگی) زمان دراختیار، عوامل بصری لازم، تکنیک اجرای متناسب با هزینه ها و موارد جانبی.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۴۹) در طراحی و ارائه آثار به مکان ارائهآنها توجه داشته باشید. این نکته از جهت در نظر گرفتن عوامل بصری اطرافآنها که می توانند نقش تکمیلی یا تخریبی داشته باشند. حائز اهمیت است.
۵۰) به هنگام اجرای پروژه جدید، طرح های انجام شده قبلی را پیش رو داشتهباشید و تا حد امکان از عناصر تصویری و اجرایی که در طرح قبل موجود است،استفاده نکنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵۱) ضمن اجرای سفارش، مشتری از آموزش تبلیغاتی داده بکوشید میزان آگاهی های او را رد ارتباط با تبلیغات و سواد بصری افزایش دهید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵۲) در صورتیکه تکنیک اجرای طرحتان یکیاز شیوه های چاپ است – بویژه چاپ افست- پس از تکثیر طرح، نمونه چاپ شده رابا نمونه ارجینال تطبیق دهید. از این طریق در هنگام اجرای آثار بعد که باهمان تکنیک اجرا می شوند، جزئیات کار را با اطمینان و دقت بیشتری مشخصخواهید کرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵۳) برای بدست آوردن سفارش، قیمت بازاررا خراب نکنید این کار ضمن لطمه زدن به همکاران دیگر نهایتاً باعث متضررشدن شما نیز خواهد شد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵۴) پی گیری نتیجه فعالیت های تبلیغاتیکه برای سفارش دهنده انجام داده اید و ارسال آنها برای مشتری سبب آگاهیطرفین نسبت به میزان موفقیت پروسه تبلیغاتی می شود. ضمن آنکه اعتماد سفارشدهنده را نسبت به وجدان کاری شما و موسسه شما افزایش می دهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵۵) برای ساختار شکنی و زیر پا گذاشتناصول و قواعد تبلیغات و گرافیک لازم است . ابتدا آ‹ها را فرا گرفته باشیمنو آوری با آگاهی به آنچه در گذشته انجام پذیرفته، ارتباط مستقیم دارد. درحقیقت شما باید بدانید قبلاً چه بوده تا بتوانید بگویید بعداً چه بایدبشود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵۶) بعضی از سفارشات به دلیل ویژگیهایخاص خود، امکان حرکات تازه در اجرای طرح را به شما نمی دهد برای نمونه درطراحی اوراق اداری نهادها و ارگانهای اداری (در ایران) باید توجه داشتهباشد که بسیاری از حرکتهای شما از پیش توسط سفارش دهنده، مشخص یا محدودشده اند.
لزوم قید شدن نشانه های دوستی قرار گرفتن آنها در بالایکادر، نوع مشخص قلم نوشتار، محدودیت رنگ در چاپ،ثابت بودن قطع (a۴- A۵)ضرورت قید شدن مواردی چون تاریخ، شماره ، پیوست و …. از این جمله اند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵۷) با هر مشتری به زبان خودش گفتگوکنید. مسلماً این زبان، چرب زبانی نخواهد بود، در نظر بگیرید به دلیل عدمبرقراری ارتباط فکری لازم با سفارش دهنده (به جهت نیاموختن زبان وی)نتوانید مجموعه فعالیتهای خود و گروهتان را به او بقبولانید و این یعنیدوباره کاری و از دست دادن فرصت.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵۸) سفارش دهندگان خوب خود را به مشتریانهمیشگی تبدیل کنید . بهتر است تعداد انگشت شماری مشتری دائمی داشته باشیدتا آنکه تعداد پرشماری مشتری فصلی. ویژگی مهم حالت اول شناخت کافی و لازمبین شما و سفارش دهنده است که سبب می شود تا با اطمینان از آنچه می خواهیدو آنچه باید انجام شود، در زمان و هزینه صرفه جویی کنید. چنین امرینهایتاً به همکاریهای موفق تری می انجامد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۵۹) بین مشتریان خود به لحاظ اهمیتسفارشات از نظر زمان تحویل و کیفیت اجرا، تفاوت نگذارید. سفارش دهنده ایکه با سفارش طراحی مجموعه اوراق اداری خود، کار با شما را آغاز می کند،ممکن است در دراز مدت به یکی از اصلی ترین مشتریان شما تبدیل گردد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]۶۰) تا دیروز تصور می شد وظیفه گرافیست(تبلیغاتچی) اجرای پروژه تبلیغاتی در جهت رضایت مشتری است اما امروزاعتقاد درست بر این است که وظیفه گرافیست اجرای پروژه تبلیغاتی در جهترضایت مشتریهای دائمی است. بنابراین شناخت و آگاهی نسبت به خواسته های اینمشتریان از وظایف شماست[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]منبع : gooyait.com[/JUSTIFY]