[JUSTIFY]با وجود آن که ما در عصر شبکههایاجتماعی و ارتباطات اینترنتی زندگی میکنیم، اما تحقیقات نشان میدهدانسانهای این دوره بیش از هر زمان دیگری احساس تنهایی میکنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]چندی پیش کتابی به نام تنهایی توسط امیلیوایت در آمریکا به چاپ رسید که به سرعت به تیتر اول بسیاری از خبرها تبدیلشد. این کتاب در مورد یک وکیل جاه طلب ۳۰ ساله مجرد است که به سختی کارمیکند و هیچ خانواده و دوست نزدیکی ندارد. احساس تنهایی مزمن باعث شد تااین زن شروع به یک زندگی اجتماعی کاملا خیالی کند تا بتواند با این وضعیتدشوار کنار بیاید.
او برای مخفی کردن احساس تنهایی خود زندگی فرضی راآغاز کرد که در آن مرتبا با دوستانش قرار میگذاشت و افرادی که دائما ازحال او خبر میگرفتند. او هر روز در مورد مکانهای جدیدی که با دوستانشرفته بود با همکارانش صحبت میکرد تا این حقیقت را که او هر روز احساستنهایی میکند مخفی کند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اما به نظر میرسد این موضوع چندان همعجیب نیست. تحقیقات نشان میدهد بسیاری از افراد از همین روش برای فرار ازتنهایی خود استفاده میکنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]با وجود آن که امروزه بیش از هر زماندیگری راه برای اتصال و ارتباط با دیگران وجود دارد، انزوای اجتماعی بهیکی از بزرگترین مشکلات دنیای مدرن خصوصا برای نسل فیسبوکیها تبدیل شدهاست. آخرین تحقیقات که توسط بنیاد سلامت ذهنی انگلستان به چاپ رسیده استنشان میدهد افراد بین ۱۸ تا ۳۴ ساله امروز دو برابر افراد بالای ۵۵ سالممکن است احساس تنهایی کنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این نشان میدهد ما بیش از گذشته دردنیای تنهاییهای خود زندگی میکنیم. مطالعه ای که توسط Lloyds TSB انجامشده است نشان میدهد تا ۱۰ سال دیگر تعداد افرادی که در کشور انگلستان بهتنهایی زندگی خواهند کرد به عدد ۲ میلیون نفر خواهد رسید. ۵۱ درصد ازافرادی که در این تحقیقات شرکت داشتند تنهایی را بزرگترین نگرانی درزندگی خود عنوان کرده اند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اما سوال مهم این است که چرا در زمانی کهارتباط برقرار کردن با دیگران سادهتر از هر دوره دیگری است ، بسیاری ازما نمیتوانیم رابطه معناداری با دیگران برای پر کردن خلا عاطفی خود پیداکنیم؟[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]شاید دلیل آن باشد که ما خیلی دیر متوجهاین حقیقت شدیم که داشتن ۳۰۰ دوست فیسبوکی نمیتواند جایگزین رابطه عاطفیبا یکی از دوستان نزدیک خود باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]نااومی آلدرمن نوسینده کتاب "چگونه درمدرسه زندگی تنها باشیم" در این باره گفت: تنهایی یکی از بزرگترینمشکلاتی است که توسط رسانههای دیجیتال امروزی برای ما به ارمغان آوردهشده است. تلفنهای همراه، پیامهای کوتاه، ایمیلها و حسابهای توئیتری وفیسبوکی همه به این احساس اضافه میکنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این رسانهها سبب شده است بسیاری از مایک زندگی فرضی را برای خود تشکیل دهیم و خود را در آن غرق کنیم. سادگی اینارتباطات ، سهلالوصول بودن آنها، عدم نیاز به داشتن تعهد باعث شده استطرفداران این فضاهای مجازی هر روز افزایش پیدا کند.
تنهایی زندگیبسیاری از ما را فرا گرفته است. یک توجه کوتاه به شعرها و آهنگهایی کهامروزه طرفداران زیادی دارند، مطالبی که در بلاگهای شخصی نوشته میشوند وتعداد بیمارانی که به کلینیکهای روانشناسی مراجعه میکنند همه نشان دهندهافزایش تعداد افرادی است که از احساس تنهایی رنج میبرند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بسیاری تصور میکنند سالمندان تنهاترینافراد جامعه هستند، اما بر خلاف باور عمومی این جوانان هستند که بیشتراحساس تنهایی میکنند. برای مثال در کشور انگلستان ۱۰ درصد از جمعیت عمومیجامعه احساس تنهایی دارند، اما این رقم در بین افراد بین ۱۸ تا ۳۴ سال بهبیش از ۶۰ درصد میرسد. در بین افراد بالای ۵۵ سال میزان افرادی که احساستنهایی میکنند نزدیک به ۳۵ درصد است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]در بین مردان و زنان نیز احساس تنهاییمتفاوت است و درصد بیشتری از زنان از این حس رنج میبرند. کارشناسانمعتقدند یکی از مهمترین دلایل بروز حس تنهایی در میان جوانان دقیقا همانچیزهایی هستند که با هدف کاهش حس تنهایی و سهولت در برقراری ارتباط بادیگران طراحی و ساخته شده اند. بیش از ۳۰ درصد از نسل جوان در این تحقیقاتاعلام کردند که بخش مهمی از زندگی روزانه آنها را ارتباطات آنلاین تشکیلمیدهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]احساس تنهایی و نداشتن ارتباط عاطفی با دیگران میتواند تاثیر بسیار بدی روی کیفیت زندگی و سلامت روحی داشته باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]تحقیقات نشان میدهد احساس انزوایاجتماعی اگر به صورت مزمن در بیاید میتواند باعث افزایش فشار خون ،استرس، نگرانی و افزایش خطر ابتلا به آلزایمر شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این حس همچنین میتواند باعث کاهشانگیزه، بیهدفی، بیتفاوتی شده و خطر اقدام به خودکشی را افزایش دهد.علاوه بر آن میزان ترشح هورمون استرس در افرادی که احساس تنهایی میکنندافزایش پیدا میکند که این عامل میتوان منججر به افسردگی و ابتلا بهبیماریهای قلبی و عروقی شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این افراد معمولا تحرک بدنی کمی دارند، بیشتر اقدام به خوردن غذاهای ناسالم میکنند و معمولا دچار اضافه وزن میشوند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]البته باید توجه داشت بین تنها بودن واحساس تنهایی تفاوت زیادی وجود دارد. یک شخص ممکن است مدت زمان زیادی تنهاباشد، اما اگر او بتواند در هر زمانی با شخصی ارتباط برقرار کند وناگفتههای خود را با او در میان بگذارد دیگر تنها به حساب نمیآید. فردتنها شخصی است که نمیتواند هیچ شخصی را برای ارتباط برقرار کردن و پرکردن احساس دیگر خواهی خود پیدا کند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]در صورتی که شما از این حس رنج میبرید،در مرحله اول سعی کنید با واقعیت کنار بیایید و خود را به عنوان یک فردتنها بپذیرید. مشاورههای روانپزشکی میتواند در کنار آمدن با اثراتروانی بعضا وحشتناک این حس به شما کمک کند. شرکت در فعالیتهای گروهی مفرحو اردوهای دست جمعی میتواند در کاهش این حس و پیدا کردن دوستان جدید کمککند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]در بسیاری از موارد مقصر اصلی تنهاییانسانها خودشان هستند. شاید آنها مهارت برقراری و ایجاد یک رابطه جدیدرا ندارند و شاید هم از بیماریهای روانی مانند افسردگی مزمن رنج میبرندکه باعث میشود چندان به تمایلی به برقراری رابطه با دیگران نداشته باشند.همه این فاکتورها اهمیت درمانهای روانشناسی را چندین برابر میکند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
تایمزآنلاین ، ۷ ژوئن[/JUSTIFY]