رئيس سازمان ثبت احوال كشور گفت: بيشترين طلاق در سال گذشته بين زنان گروهسني ۲۰ تا ۲۴ سال و در مردان بين ۲۵ تا ۲۹ ساله رخ داده است.

محمدناظمي اردكاني، با بيان اينكه آمار طلاق نسبت به سال هاي گذشته رشد صعوديداشته است اظهار داشت: آمار طلاق در هر شهر، روستا و استاني متفاوت است.

ويبا بيان اينكه ازدواج تقريباً يك نرم مشخص در كشور دارد، گفت: با توجه بهوضعيت اجتماعي، اقتصادي كشور اين روال وجود دارد ولي در ارتباط با طلاق باتوجه به مباحث مختلف اجتماعي، فراز و نشيب هاي فرهنگي، اجتماعي و مهاجرتها اتفاقاتي رخ مي دهد كه باعث بروز طلاق مي شود.
وي ادامه داد: سيرطلاق در شهرهاي استان تهران به يك شكل و در خود تهران و شهرك هاي آن بهنوعي ديگر است. همچنين نرخ طلاق در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران نيزمتفاوت است.

رئيس سازمان ثبت احوال كشور با بيان اينكه نرخ طلاق درشهرهاي بزرگ بالاست، گفت: براساس تحليل ما در شهرهايي كه فرهنگ هاي بومي وايراني حاكم بوده است آمار طلاق پايين و در شهرهايي كه از لحاظ فرهنگي واجتماعي تزلزل هايي بوده است، آمار طلاق بالاست.
معاون وزير كشور افزود: بيشترين طلاق در سال گذشته در زنان در گروه سني ۲۰ تا ۲۴ سال و در مردان بين ۲۵ تا ۲۹ سال رخ داده است.