به گزارش پارسینه، نوشته ای کهذیلا از نظر خواننده گرامی می گذرد نامه ای است که مرحوم میرزا محمدالویری به مرحوم احمدخان امیر حسینی سیف الممالک فرمانده فوج قاهر خلجرقمی داشته که شروع تا خاتمه نامه تمام از حروف بی نقطه الفبا انتخاب و درنوع خود از شاهکارهای ادب زبان پارسی به شمار می آید. انگیزه نامه و موضوعآن قلت در آمد و کثرت عائله و تنگی معیشت بوده است. این نامه در زمانناصرالدین شاه بوده.بسمه تعالی سر سلسله امرا را کردگار احد، امر و عمر سرمد دهاد. دعا گومحمد ساوه ای در کلک و مداد ساحرم و در علم و سواد ماهر. ملک الملوک کلاممو معلم مسائل حلال و حرام. در کل ممالک محروسه اسم و رسم دارم. درهرعلممعلم و در هراصل موسسم .در کلک عماد دومم درعالم، درعلم وحکم مسلم کل اممسرسلسله اهل کمالم اما کوطالع کامکار و کو مرد کرم؟ دلمرده آلام دهرم.کوه کوه دردها در دل دارم. مدام در دام وام، و علی الدوام در ورطه آلامدهرم هر سحر و مسا در واهمه و وسواس که مداح که گردم و کرا واسطه کار آرمکه مهامم را اصلاح دهد و دو سه ماهم آسوده دارد. مکرر داد کمال دادم و درهر مورد مدح معرکه ها کردم. همه گوهر همه در، همه لاله همه گل، همه عطارروح همه سرور دل، اما لال را مکالمه و کررا سامعه و کور را مطالعه آمد.همه را طلا سوده در محک ادراک آورده احساس مس کردم و لامساس گو آمدم. اماعلامه دهرم، ملولم و محسود و عوام کالحمار محمود و مسرور ... لا اله الاالله وحده وحده دلا در گله مسدود دار در همه حال که کارهای همه عکس مدعاآمد علاوه همه دردها و سرآمد کل معرکه ها عروس مهر در آرامگاه حمل در آمد.عالم و عام لام و کرام، صالح و طالح، صادر و وارد، کودک و سالدار، گدا ومالدار، همه در اصلاح اهل و اولاد و هر کس هر هوس در معامله و سودا داردآماده و اطعمه و هر سماط گرد آورده، حلوا و کاک، سرکه و ساک، کره و عسل،سمک و حمل، گرمک و کاهو، دلمه و کوکو، امرود و آلو، الی کلم کدو، همه درراه، مکر دعاگو که در کل محرومم و در حکم کاالمعدوم. اگر موهوم و معلولمعدل سه صاع و دو درم ارده گردد حامد و مسرورم. مگر کرم سر کار اعلی کهسرالولد و سرالوالد در او طلوع کرده و دادرس آمده، درد ها دوا، وامها اداو کامها روا گردد. له طول عمر کطول المطر سواء له الدرهم، و که المدر دهدمرد را کام دل کردگار همه عمر آسوده و کامکار دل آرا همه کار و کردار اوملک در سما مادح کار او طول الله عمره و دمره حاسده، هلک اعدانه، اعطهماله، اصلح احواله و اسعد اولاده مدام السماء