رئیس کل بانک مرکزی از ورود حداقل 150 میلیون قطعهاسکناس 10 هزار تومان طی سه ماه (پایان خردادماه به بعد) به بازار خبر دادو گفت: ضرری از تغییر سبد ارزی نکردیم.

محمود بهمنی در جمعخبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مرحله اول چندقطعه اسکناس 10 هزار تومانی وارد بازار خواهد شد، گفت: اسکناس های 10 هزارتومانی در حد نیاز وارد بازار می شود به نحوی که حداقل 150 میلیون قطعهاسکناس 10 هزار تومانی طی سه ماه از پایان خرداد ماه به بعد وارد بازارخواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این اسکناس هاقطعا از پایان خردادماه وارد بازار می شوند، گفت: این اسکناس ها جایگزینچک پول ها خواهند شد به دلیل بالا بودن ارقام چک پول ها نمی توانیم به یکباره آنها را جمع آوری کنیم.

پول می دهیم چک پول می گیریم

ویافزود: اگر بانک مرکزی مجوز انتشار اسکناس 50 هزار تومانی را داشتبلافاصله و همزمان می توانست به میزان چاپ اسکناس ها چک پول ها را از سطحجامعه جمع آوری کند.

بهمنی با بیان اینکه با توجه به این امر حجمپول تغییری نخواهد کرد‏، افزود: به عبارت دیگر معادل اسکناس هایی که بهبانکها تحویل می دهیم چک پول ها را از آنها تحویل می گیریم. این چک پول هاتاکنون نقش پول را ایفا می کرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: باورود هر 5 قطعه اسکناس 10 هزار تومانی به بازار یک چک پول 50 هزار تومانیخارج می شود اما اگر اسکناس درشت تر وارد بازار می شد جمع آوری چک پول هاسریع تر و با هزینه کمتری انجام می شد.

سرانه اسکناس در ایران

ویمیانگین سرانه اسکناس در ایران را 118 اسکناس اعلام کرد و افزود: این درحالی است که میانگین سرانه اسکناس در دنیا 14 تا 15 اسکناس است‏ زیرا باورود اسکناس های درشت سرانه اسکناس کاهش یافته است.

بهمنی در پاسخبه این مطلب که آیا اسکناس درشت تورم ایجاد می کند، یا خیر؟ پاسخ داد:چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد زیرا معادل اسکناس های درشت پول از جامعهخارج می شود این در حالی است که اسکناس درشت مبادلات را تسهیل می کند.

بهگفته وی اگر قرار باشد اسکناس درشت تورم ایجاد کند با توجه به اینکهاسکناس درشت اروپا 500 یورویی و معادل 700 هزار تومان پول است هم اکنونتورم کشورهای حوزه یورو چند هزار درصد بود‏ بنابراین اسکناس درشت عاملتورم نیست.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اعلام نام 5 تعاونی اعتباریمتخلف که بانک مرکزی نسبت به عملکرد آنها بیانیه ای را صادر کرده بود،گفت: این 5 موسسه به بانک مرکزی فرا خوانده شدند‏ البته تعداد این تعاونیها و موسسات بیش از این تعداد است اما بانک مرکزی نسبت به برخورد قطعی بااین 5 موسسه وارد عمل شده است به نحوی که از آنها تعهدات محکم و امضا اخذشده است.

5 موسسه اعتباری تعاونی تعهد دادند

بهمنیافزود: بر این اساس این 5 موسسه از روز دوشنبه هفته جاری به تمام واحدهایخود اعلام کرده اند که تمام عملکردهای آنها بر اساس نرخ ها و ضوابط بستهسیاستی نظارتی بانک مرکزی خواهد بود به علاوه رونوشت این اعلامیه را بهبانک مرکزی برای اطمینان خاطر ارائه کرده اند.

وی تاکید کرد: قصدبانک مرکزی برخورد با این موسسات و تعاونیها نیست بلکه اصلاح آنها است‏،هدف اصلی از تمام این موارد عمل کردن آنها بر اساس اصول و ضوابط است. اگرآنها بر اساس اصول و ضوابط عمل کنند بانک مرکزی به هیچ وجه چنینبرخوردهایی را با آنها نخواهد داشت و موجبات آزار و اذیت آنها را فراهمنخواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورتگرفته هم اکنون تمام موسسات و تعاونیها قوانین و مقررات بانک مرکزی رارعایت می کنند و این موفقیتی برای کشور محسوب می شود در ضمن بانک مرکزی ازآنها قدردانی می کند.

بهمنی گفت: اگر موارد استثنایی مبنی بر عملنکردن آنها نسبت به ضوابط بانک مرکزی وجود داشته باشد دلیل بر عدم موفقیتدر این زمینه محسوب نمی شود زیرا بانک مرکزی به اهداف کلی خود در اینزمینه رسیده است.

به گفته وی نام بردن از اسامی این موسسات با توجهبه اهداف بانک مرکزی در این راستا مشکلی را حل نخواهد کرد این در حالی استکه طی چند روز گذشته 3 هزار و 450 میلیارد ریال از این تعاونیها سپردهقانونی اخذ شده است.

عرضه سکه طلا در بورس به صلاح نیست

رئیسکل بانک مرکزی در مورد عرضه سکه در بورس گفت: بانک مرکزی هیچ گونه موافقتقطعی با عرضه سکه طلا در بورس ندارد زیرا در شرایط فعلی به دلیل کنترلارزی اجرای این برنامه صحیح نیست.

وی با اشاره به نشست ها و جلساتبانک مرکزی و سازمان بورس برای این امر گفت: بانک مرکزی هیچ گونه مجوز نیزبرای عرضه سکه طلا در بورس صادر نکرده است زیرا در شرایط فعلی لزومی بهانجام این کار نیست.

بهمنی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزیاجرای این برنامه را به صلاح نمی داند و هر گاه شرایط و موقعیت ایجاب کرداین کار را انجام خواهد داد.

ضرری از تغییر سبد ارزی نکردیم

رئیسکل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ترکیب سبد ارزی کشور ومنافع و ضررهای حاصل از تغییر این سبد گفت: در برخی رسانه ها مطرح شد کهبانک مرکزی 45 میلیارد دلار از ذخایر یورو خود را به سایر ارزها تبدیلکرده است که چنین چیزی اصلا صحت ندارد.

وی با بیان اینکه بانکمرکزی سیاستهایی که هم اکنون در دست اجرا دارد را اعلام نمی کند، افزود:نتایج اجرای سیاست های فعلی چند ماه بعد اعلام خواهد شد اما اطمینان میدهم که بانک مرکزی به قدری هوشیار است که بتواند سبد ارزی خود را تنظیمکرده و هیچ ضرری متوجه آن نشود زیرا یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نیزتنظیم سبد ارزی است.

بهمنی خطاب به بانکها تاکید کرد: نرخ سودتسهیلات فروش اقساطی کمتر از 2 سال 12 درصد و بیش از 2 سال 14 درصد است واگر مواردی غیر از این ارقام مشاهده شود توسط مردم به بانک مرکزی اعلامشود.

رئیس کل بانک مرکزی تورم را به معنای افزایش نسبی قیمت هاعنوان کرد و افزود: این موضوع که گفته می شود اگر قیمت یک کالا دو برابرشود پس تورم دو برابر می شود صحیح نیست.

وی تصریح کرد: فرمول هایبانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم فرمول هایی است که در تمام کشورهای دنیامورد استفاده قرار می گیرد زیرا بر این اساس نرخ تورم خود را با سایرکشورها مقایسه می کنیم.

نرخ تورم به کمتر از 8 درصد می رسد

بهمنیاظهار داشت: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نرخ تورم پایان سال گذشتهایران را 8.5 درصد پیش بینی کرده بودند اما به دلیل آثار روانی ناشی ازاجرای طرح هدفمندی یارانه ها نرخ تورم کمی بالاتر از این رقم در پایان سالگذشته شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: اگر طرح هدفمندییارانه ها اجرا نشود قطعا تا پایان شهریور ماه نرخ تورم را به کمتر از 8درصد خواهیم رساند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]