رئيس جمهور:
امروز بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت كشور امضا شد

خبرگزاريفارس: رئيس جمهور گفت: امروز بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت كشور امضاشد كه هم اكنون با دستان توانمند ايرانيان اجرا ميشود.

بهگزارش خبرگزاري فارس از عسلويه، محمود احمدينژاد، پيش از ظهر امروز درمراسم امضاي شش فاز بزرگ پارس جنوبي در عسلويه اظهار داشت: اين قراردادبزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت كشور است كه هماكنون با دستان توانمندايرانيان اجرا ميشود و اين امر مهم از آرزوهاي ديرينه ملت ايران است.
ويافزود: به فضل خدا و با توانايي شركتهاي ايراني در مدت 35 ماه همه اينفازها به بهرهبرداري ميرسد و فصل نويني در صنعت نفت ايران رقم ميخورد.
رئيسجمهوري با بيان اينكه اين قرارداد شايد بزرگترين قرارداد در دنيا باشد،تصريح كرد: امضاي همزمان قرارداد شش فاز پارس جنوبي در حقيقت يك اتفاقبزرگ در اقتصاد كشور است و به جرات ميتوان گفت كه امروز يكي از بزرگترينآرزوهاي ملت ايران برآورده شده است.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد: امروزشاهد پر افتخارترين رويداد تاريخ ايران زمين هستيم كه نتيجه آن خوداتكايي،شجاعت و جسارت در انجام كارهاي بزرگ است و اين موفقيتها و پيروزيهابايد تداوم يابد و به فضل خدا روز به روز شاهد پيروزيهاي بيشتري توسطايرانيان هستيم.
وي اضافه كرد: بايد تلاش كنيم و قلههاي بزرگاقتصادي و صنعتي را فتح كنيم و بايد مديريت هزينه را در صدر اولويتهايخود قرار دهيم و همه بايد براي سرافرازي ايران اسلامي تلاش كنيم.
رئيسجمهوري بيان داشت: سرعت پروژههاي پارس جنوبي بايد افزايش پيدا كند كه اينامر مهم با استفاده صحيح از توانمنديها و ظرفيتهاي داخلي و مديريت علميمنابع امكانپذير است.
احمدينژاد ادامه داد: اگر ملتي بخواهدسرافراز زندگي كند، بايد روي پاي خودش بايستد و بسيار افتخارآميز است كهمي توانيم با دستان خود، كارهاي بزرگ را به سامان برسانيم.
وي افزود:امروز به جايي رسيدهايم كه با توان بالاي داخلي نيازي به دراز كردن دستبه سوي افراد پست و فرومايه نداريم و اين بزرگترين افتخار در كشور است.
احمدينژادخاطرنشان كرد: همه بايد دست در دست هم بدهيم و با تكيه بر تواناييهاي خودبه سمت كارهاي بزرگتر حركت كنيم و امروز با صداي بلند به تمام دنياميگوييم "ما ميتوانيم ".
بر اساس اين گزارش در سفر امروز رئيسجمهور به عسلويه، قرارداد توسعه 6 فاز پارس جنوبي معادل 8 فاز استانداردبا كنسرسيومهاي شركتهاي ايراني امضا شد.
همچنين در جريان سفر امروز رئيس جمهور به عسلويه نيروگاه هزار مگاواتي پارس يك نيز به طور رسمي به بهرهبرداري رسيد.