يكي از بزرگترين و شايد يگانه موردي كه در فصلهايگرم به ويژه تابستان، افراد مختلف در نقاط گوناگون جهان با آن سر و كاردارند، نيش پشهها و سوزش جاي آن است. پشهها نيش ميزنند و پس از 24 ساعتميميرند، اما جاي نيش آنها كه سوزش دارد و قرمز شده، براي مدتي ميماندو باعث آزار فرد ميشود.

10 راه طبيعي وجود دارد كه ميتوان ازآنها براي مقابله با پشهها و رهايي از نيش اين حشرات به ويژه در طول شباستفاده كرد. اولين روش، خلاص شدن از آبهاي راكد در اطرافتان است. بهعنوان مثال، ظروف آب حيوانات خانگي و حوضها محل مناسبي براي تخمگذارياين پشهها و گسترش دامنه فعاليت آنهاست.

دومين راه، كاشتن و يانگهداري از گياهان چون علف گربه، اكليل كوهي، بالنگ، استوخدوس، دارچين ونعناع است. اين گياهان مانع جذب پشهها ميشوند يا به عبارتي به گياهانپشهگريز معروف هستند.

سومين روش، اين است كه از سير استفاده كنيد.پشهها همانند خونآشامها از اين گياه نفرت دارند. اگر از بوي سيرمتنفريد، يك تكه پارچه را در آب سير خيس كنيد و پس از خشك شدن، آن را خارجاز اتاق و يا محلي كه زندگي ميكنيد، آويزان كنيد. اگر هم برايتان فرقينميكند كه بوي سير بدهيد، يك حبه سير را چهار قسمت كرده و يكي از اينچهار قسمت را له كرده و با پنج ليوان آب مخلوط كنيد و به صورت اسپريدرآوريد و به خود بپاشيد. اين روش پشهها را از شما دور ميكند. همچنينميتوانيد يك بوته سير را از سر در اتاقتان آويزان كنيد.

چهارمينراه، اين است كه گياه مريم گلي و اكليل كوهي را درون زغال كباب بريزيد.اين روش به راحتي پشهها را دور ميكند. استفاده از روغنها و عصارههايطبيعي چون اوكاليپتوس، دارچين و روغن كرچك هم براي دفع نيش پشهها به كاربرده ميشوند. براي استفاده از اين روش، 10 تا 25 قطره از اين روغنها رادرون دو قاشق غذاخوري حلال، مخلوط كرده و به بدن بپاشيد.

پنجمينراه دفع پشهها اين است كه در زمانهايي كه اين حشرات بيشترين فعاليت خودرا دارند، از بيرون رفتن خودداري كنيد. پشهها اكثرا در زمان طلوع و غروبخورشيد فعالتر ميشوند. به همين دليل 30 دقيقه قبل و بعد از غروب و طلوعاز خانه خارج نشويد تا از شر نيش اين پشههاي مزاحم در امان بمانيد.

پشههابه سمت لباسهاي تيره جذب ميشوند. به همين دليل، بهتر است در زماني كهخارج از خانه هستيد از پوشيدن لباسهايي با رنگهاي تيره خودداري كنيد.لباسهاي رنگ روشن و سفيد مانع پشهها هستند. عطرها و صابونهايي بارايحههاي گلها هم جاذب پشهها هستند. پس بهتر آن است كه در خريد اينمحصولات آرايشي دقت كنيد تا از نيش پشهها در امان بمانيد.

موقعيتنشستن شما هم در جذب پشهها اثر دارد. از مكانهاي نزديك به كولرها وپنكهها استفاده كنيد؛ چرا كه پرواز پشهها در معرض باد اين وسايل به سختيصورت ميگيرد. استفاده از اسپري سركه سيب و يا سركه سفيد هم ميتواندپشهها را دور كند. آخرين روش استفاده از خفاشهاست، بهتر است يك خفاشبخريد و قفس آن را از پنجره آويزان كنيد تا پشهها را نوش جان كند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]