به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از سايت بنياد ملينخبگان ، سيد مرتضي موسوي خوشدل با بيان اين مطلب افزود: بر اساس مصوبههيئت وزيران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر به سه هزار نفر ازنخبگان و استعدادهاي برتر با معرفي بنياد ملي نخبگان در دو سقف 500 و 800ميليون ريال تسهيلات خريد مسکن با نرخ سود 12 درصد اعطا مي کند.
ويبانکهاي عامل را بانک هاي ملي، ملت و صادرات نام برد و اظهار داشت: در حالحاضر بانک ملي براي پرداخت وام اقدام کرده است و معرفي به بانک ملت نيزشروع شده ، ضمن آنکه مذاکره با بانک صادرات براي اعطاي اين وام همچنانادامه دارد و هنوز ليستي به اين بانک براي معرفي افراد واجد شرايط ارسالنشده است.
دبير شوراي نخبگان بنياد ملي نخبگان ادامه داد: تاکنون 450نفر از واجدين شرايط براي دريافت وام به بانک هاي مذکور معرفي شدند کهبرخي از آنها مسکن مورد نظر را خريداري کردند و برخي از آنها پس از تکميلمدارک لازم اقدام به دريافت وام و خريد خواهند کرد.
موسوي زمان اجراياين آيين نامه را از سال 88 دانست و خاطر نشان کرد: در سال گذشته به دليلآماده نبودن ضوابط اجرايي اعطاي وام مسکن به نخبگان، تنها 58 نفر ازنخبگان کشوري به بانک هاي عامل معرفي شدند ولي امسال با اجرايي شدن آنتاکنون 450 نفر براي دريافت اين تسهيلات معرفي شدند.
وي با بيان اينکهطبق مصوبات اين آيين نامه براي 3 سال لازم الاجرا است گفت: زمان اجراي اينآيين نامه از سال 88 بود ولي به دليل مشکلاتي که وجود داشت سال گذشته موفقنشديم ظرفيت معرفي شدگان را به حد نصاب برسانيم ولي در سال جاري با رفعموانع اين امر تسهيل شد و در تلاش هستيم تا پايان سال جاري تا سقف دو هزارنفر و تا پايان برنامه سه هزار نفر به بانک هاي عامل معرفي شوند.
موسويخوشدل در خصوص زمان پايان اجراي آيين نامه وام مسکن نخبگان گفت: در مصوبههيئت دولت سال 91، پايان اجراي اين مصوبه در نظر گرفته شد ولي اميدواريمپس از آن با تصويب دولت اين اقدام ادامه يابد.
*** ضوابط اعطاي وام مسکن نخبگان
دبيرشوراي نخبگان بنياد ملي نخبگان با اشاره به جرئيات اعطاي وام مسکن نخبگانافزود: اين وام در دو سطح 500 و 800 ميليون ريالي با در نظر گرفتن اولويتها پرداخت مي شود.
به گفته وي دارندگان مدال طلاي المپيادهايدانشآموزي، نفرات اول تا سوم المپيادهاي دانشجويي، 20 نفر برتر آزمونگروه رياضي از 100 نفر برتر، 10 نفر برتر آزمون گروه تجربي از 50 نفر برترو 10 نفر برتر گروه علوم انساني از 50 نفر برتر و 5 نفر برتر گروه هنر از20 نفر برتراز تسهيلات وام 800ميليون ريالي برخوردار مي شوند.
وي گفت:همچنين صاحبان طرح هاي برگزيده جشنواره هاي بين المللي خوارزمي، رازي،فارابي، بخش دانشجويي و آزاد جشنواره جوان خوارزمي و برگزيدگان بخش فنآفريني جشنواره شيخ بهايي، برگزيدگان قرآني سطوح يک و دو بر اساس ضوابطمصوب بنياد، برگزيدگان از ميان دانشجويان نمونه کشوري بر اساس ضوابط مصوببنياد و دارندگان مدال هاي جهاني مسابقات بين المللي مهارت نيز تسهيلاتوام 800 ميليون ريالي را دريافت مي کنند.
موسوي يادآور شد:مشمولين وامسطح دو (500 ميليون ريال) شامل دارندگان مدال نقره و برنز کشوريالمپيادهاي دانشآموزي، نفرات برتر کشوري آزمون هاي ورودي دانشگاهها (80نفر باقيمانده از 100 نفر اول گروه رياضي و فني، 40 نفر باقيمانده از 50نفر اول گروه علوم تجربي، 40 نفر باقيمانده از 50 نفر اول گروه علومانساني و 15 نفر باقيمانده از 20 نفر اول گروه هنر)، صاحبان طرح هايبرگزيده بخش دانش آموزي و کارداني جشنواره جوان خوارزمي به شرط داشتن سهمموثر، اعزام شدگان به مسابقات جهاني مهارت و مخترعين سطح 1 و 2 طبق ضوابطبنياد ملي نخبگان هستند.
وي اضافه کرد: طبق آيين نامه زوجهايي که هر دومشمول تسهيلات مسکن مي شوند مختار هستند که يا براي کسب اولويت بالاترامتيازات خود را جمع و تنها يک وام مسکن دريافت کنند يا هر کدام به تنهاييو با اولويت متناسب با امتياز کسب شده خود براي دريافت وام اقدام و درصورت احراز اولويت دو وام دريافت کنند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]