یک شرکت فرانسوی در آخرین دستاورد خود، باغ پرندهای را به جهانیانمعرفیکرده که باغهای معلق بابل در برابر آن رنگ میبازد. این شرکت دو سالپیشبا ساخت عنکبوتی 15 متری، مردم لیورپول را هیجانزده کرد.

فریبافرهادیان: لاماشینیک شرکت بلندپرواز فرانسوی است که شهرت آن به اختراعاتعجیب و غریب است.آخرین پروژه این شرکت، یک باغ پرنده است که جایی درفرانسه فرود آمده است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]،لاماشیناز سال 1999 تصمیم گرفت این مخلوقات هوشمند را بسازد تا مردم راشگفتزدهکند و به آنها بیاموزد طور دیگری به شهرهایشان نگاه کنند.

پیشاز این نیز شرکت لاماشین توانسته بود با روبات عظیمالجثه خودباعثوحشتزدگی اروپاییان شود. عنکبوت غولپیکر 15 متری آنها روی یکساختمان درلیورپول و فیل 50 تنی چوبی که در خیابانهای نانتس پرسه میزدهم از دیگرسازههای این شرکت فرانسوی است که پیش از این رونمایی شده بودند.

فرانسیسدلاروزیره، مدیر هنری لاماشین، اعلام کرد که آنها قصد دارنددر ادامه کارخود، یک خرس و یک عقاب با خصوصیاتی منحصربهفرد بسازند و درکنار آن، کروزدریایی جهانی خود را نیز تکمیل کنند. وی همچنین افزودگلخانه پرنده دیگراین شرکت با نام ائروفلورال 2 نیز قرار است ماه سپتامبر/ شهریور آینده درنقطهای در آلمان نصب شود. آلمانیها بیصبرانه منتظراین اتفاق هستند.