عوارض استفاده از گوش پاک کن

آنچه که به نام گوش پاک کن معروف شده است در حقیقت گوش پاک کن نیست، بلکه چوب نوک پنپهای یا سواپی است که برای مالیدن

پماد روی ضایعهای بکار میرود و در کشورهای پیشرفته برچسبی روی جعبه محتوی این گوش پاک کنهای مجازی زدهاند که: لطفا آنرا در

مجرای گوش وارد نکنید.

بسیاری از افراد جامعه را تصور بر این است که این وسیله برای خاراندن یا برداشتن جرم یا موم یا پاک کردن ترشح گوش طراحی شده

است. در صورتیکه استفاده از گوش پاک کن در گوش میتواند بیش از سودمندی، پیامدهای زیانباری دربرداشته باشد. این وسیله پیش از

آنکه قادر باشد جرم یا موم گوش را درآورد، آنرا عمقیتر به داخل مجرا میراند و در نتیجه انسدادی ناقص را به انسداد کامل و گرفتگی

مطلق گوش تبدیل میکند.

خاراندن این گوش پاک کنها میتواند به پوست مجرای گوش آسیب برساند و همچنین موجب التهاب مجرای خارجی گوش شود. کاربرد

دراز مدت آن منجر به ضخیم شدن پوست مجرا میشود و خارش مزمن را سبب میگردد که مداوای آن بسی دشوار است. اگر برای پاک

کردن ترشح گوش بکار آید، قادر به جذب کامل آن نخواهد بود و میتواند ترشح غلیظ را به داخل رانده و تاثیر پذیری آنها را نسبت به قطرههای

گوش کم کند.

منبع:دانشنامه رشد