پزشک ایرانی گوگل

روزیکه از پزشک گوگل تقاضای مصاحبه کردم با مهربانی پذیرفت اما هنگامتعطیلاتکریسمس بود و باید منتظر مسئولان گوگل میماندیم تا اجازه مصاحبهبدهند. سرانجام اجازه دادند تا این که سوالاتم را با ایمیل فرستادم. مدتزمان زیادیطول کشید تا خانم ترانه رضوی به سوالها جواب داد. او در پاسخنوشته بود:”من در روز ۱۴ ساعت کار میکنم و این ماه آخر بیشتر از حدمعمول بود”
برایما که از دور چیزهایی راجع به گوگل شنیدهایم شاید۱۴ ساعت کار مفید کمیعجیب به نظر برسد. شاید هم رسانهها بیش از حد درمورد راحتی کارکنان گوگلمبالغه میکنند. تصور ما از کار کردن در گوگل لمدادن بر روی کاناپههاینرم، بازی در مجموعه ورزشی گوگل، دریافت سهامگوگل و داشتن یک قطعه زمیندر جزیرهای است که میگویند گوگل همه آن راخریده است.

امادر گوگل در مقابل کار زیاد، رفاه و تفریح هم وجوددارد. گوگل به کارمندانشهم امکانات میدهد و هم به درستی از آنها استفادهمیکند. خانم ترانه رضویپزشک گوگل است. این اولین مصاحبهای است که یکرسانه داخلی با پزشک گوگلترتیب داده است. با پزشک گوگل بیش از آنکه درمورد فناوری گفتگو کنیم درمورد امکانات داخلی گوگل صحبت کردهایم.

دکتر رضوی در مورد آغاز به کار خود در گوگل میگوید:

چهارسالپیش، زمانیکه گوگل هنوز شرکت نامدار و بزرگی نبود، بنیانگذارش،”لری“ و”سرگی“ تصمیم گرفتند که برای کارکنانشان به غیر از کارهای شرکتی،خدماتدیگری آماده کنند. این دو شخص واقعاً ایدههای جالبی دارند. بهطورمثالاین فکر رو داشتند که یک پزشک بهطور مداوم در شرکت باشد و سلامتکارکنانرو زیر نظر بگیرد. من جذب ایدههای این دو شخص شدم و تصمیم گرفتمبهصورتموقتی در این شرکت کار کنم. وقتی کارم را در این شرکت شروع کردم،بهخاطرفضای کوچک شرکت، مطب من در یک کمد بود! اما از ابتدا دیدم که کارممیتواندخیلی مفید باشد. کسانی که با کامپیوتر کار میکنند، معمولاًناراحتیهائیمثل دست، شانه و مچ پیدا میکنند و خیلی مهم است که از لحاظفیزیولوژیکامپیوتر درست روی میز قرار بگیرد و فاصله مناسبی هم با شخصداشته باشد.مخصوصاً برای کسانی که در روز ۱۲ تا ۱۳ ساعت با کامپیوتر کارمیکنند.البته ما بعد از یک مدت توانستیم این مشکل رو در شرکت گوگل حلکنیم. جوانانحدود ۲۰ ساله معمولاً دکتر نمیروند. اما چون من اونجا بودمو دیدن من همبراشون راحت بود، میآمدند و من اونها رو معاینه میکردم.حتی بعضیهاشونیکسری ناراحتی داشتند که شاید با نرفتن دکتر تا چندین سالتشخیص دادهنمیشد.

▪ چهچیزی درباره سوالها برای شما جالبه؟

ـدکترترانه رضوی: اینکه کارکنان گوگل خیلی دقیق هستند و در زمان شنیدنبیماری ویا علت اونها، باید باهاشون چونه زد! از این نظر که سئوالیمیپرسند، جوابسادهای رو قبول نمیکنند و اکثراً دلیل، سند و حتیانتشارهای تحقیقیمیخواهند!

▪ روی هم رفته آیا کارکنان گوگل سالم و سلامتند؟

ـدکترترانه رضوی: بله. البته سنهای کامندان گوگل اکثراً بین ۲۰ تا ۳۰ سالهست.ولی باید همیشه به اینها یادآوری کنم. چون اکثراً غرق در کار میشنوچیزهای دیگه رو فراموش میکنند.

▪ توصیه شما بهعنوان یک دکتر، به این نوع افراد که ساعتها پشت کامپیوتر مینشینند چیه؟

ـدکترترانه رضوی: این روزها مردم خیلی بیشتر از اون چیزی که باید بر رویخوشونفشار میارن و من باید بگم که نگران همه هستم. آموزش بهداشتی باید ازاولکار شروع بشه. چیزهای ساده مثل تغذیه و ورزش. اما برای کسانی کهباکامپیوتر کار میکنند، توصیه من اینه که هر یک ساعت، از پشت کامپیوتربلندبشوند و دست و پاهاشون رو دراز بکنند و دو دقیقه نفس عمیق بکشند.توصیهدیگه از لحاظ ورزشی اینه که حداقل در روز شش هزار قدم و در حالتایدهآلده هزار قدم راه بروند! و در آخر اینکه در روز حداقل بین پنج تاشش برشمیوه یا سبزیجات بخورند. چون میوه و سبزیجات معمولاً جزو تغذیه اینافرادنیست.

▪ چگونه وارد گوگل شدید؟ این شرکت در انتخاب کارمندانش بسیار سخت گیر است؟

ـدکترترانه رضوی: بله بسیار سخت می گیرند. در سال یک میلیون تقاضا برایکار درشرکت گوگل وجود دارد که باید از چند آزمون عبور کنند و از اینتعداد متقاضیفقط تعداد اندکی استخدام میشوند. اما از من برای کار درگوگل دعوت شد وبرای من بسیار راحت بود.

▪ کار شما در شرکت گوگل دقیقا چیست؟

ـدکترترانه رضوی: بسیاری از کسانی که در گوگل کار میکنند به علت کار زیادبارایانه ممکن است دچار مشکلات مختلفی شوند، آنها بدون آنکه بدانند مثلاممکناست بعضی اوقات فشار خونشان بالا برود، بنابراین به جای اینکه بیرونازشرکت به یک مطب بروند، به من مراجعه میکنند. یکی دیگر از مسئولیتهایمننظارت بر تغذیه کارمندان است. در گوگل چند آشپز حرفهای وجوددارد.کافیشاپهای متعددی هم داخل شرکت وجود دارد. همه آنها روی غذای سالمباافزودنیهای کمتر و نمک کمتر تمرکز دارند. یک متخصص تغذیه هم وجود داردکهبا او گاهی فهرست منوها را بررسی میکنیم. فکر میکنم که کار زیادبرایسلامتی زیانآور است و باعث زندگی بیتحرک میشود، بنابراین من اینجاهستمتا اقدامات پیشگیرانه را انجام دهم.

▪ ظاهرا شما و آقای امیدکردستانی ازمعدود ایرانیانی هستید که برای گوگل کار می کنید.

ـ دکتر ترانه رضوی: خیر من شاید هفتمین یا هشتمین ایرانی باشم که در شرکت گوگل کار میکنم.

▪ دو سال پیش خبری راجع به خریداری یک جزیره برای کارمندان منتشر شد آیا شما به این جزیره رفته اید؟

ـ دکتر ترانه رضوی: تا جایی که من می دانم چنین چیزی وجود ندارد.

▪ کسانی که با رایانه کار می کنند چه مسائلی را باید رعایت کنند تا از بیماریها جلوگیری کنند؟

ـدکترترانه رضوی: از همه لحاظ باید مواظب باشند چون خیلی سخت کار میکنندوساعتها پشت رایانه نشستهاند. از تعذیه و ورزش مناسب گرفته تا مسائلیکهبر اثر کار زیاد با رایانه به وجود میآید واز همچنین فشار روحی وفشارخونکه تبعات استفاده زیاد از رایانه است.

▪ درباره وبلاگنویسی خودتان بگویید که چه زمانی شروع کردید و چرا؟

ـدکترترانه رضوی: راستش از گوگل ممنون هستم که مرا با وبلاگ به هموطنانممتصلکرد. مثل این است که یک آرزو برای من برآورده باشد. روزانه نامههایمحبتآمیز از طرف ایرانیان دریافت میکنم که مدیون کار کردن در گوگل هستم.

▪ شنیده شده که آقای سرگئی برین به شما گفته اند که وبلاگ بنویسید؟

ـدکترترانه رضوی: بله به من توصیه کردند که وبلاگ بنویسم. چون با ایمیلبرایکارکنان مطالب پزشکی میفرستادم و آنها گفتند که این مطالب خیلیمفیدهستند. پس چرا کسانی که خارج از شرکت شرکت هستند از آن استفاده نکنند.درابتدا نوشتههایم در وبلاگ اصلی رسمی گوگل، منتشر میشد ولی من شروعبهنوشتن پستهای بیشتری کردم و وبلاگم را تحت نام خودم شروع کردم.

▪ آیا تا به حال مدیران گوگل در مورد وبلاگستان فارسی وگسترش اینترنت در ایران به شما نکتهای گفته اند؟

ـدکترترانه رضوی: در مورد این نکته اجازه ندارم که جواب بدهم اما میتوانمبگویمکه در صحبتهایی که پیش آمده فکر میکنند که مردم ایران در استفادهازاینترنت بسیار باهوش هستند. باید بگویم که این باعث افتخارم هست کهاینهارا میشنوم.

▪ موتور جستجوی گوگل محبوبترین موتور جستجوی ایرانیان است. فکر میکنید دلیلش چیست؟

ـ در آمریکا هم محبوبترین موتور جستجو گوگل است که فکر می کنم به خاطر کارایی بالای آن باشد.