رئیس کمیته جلوگیری از مهاجرت نخبگان با بیان اینکهحدود 60 هزار نفر از نخبگان از جمله افراد برتر در المپیادهای علمی درخارج کشور مشغول تحصیل هستند گفت: برای بازگشت این افراد و کاهش مهاجرتتمهیداتی اندیشیده می شود تا با گنجاندن در برنامه پنجم شاهد کاهش مهاجرتباشیم.

محمدحسن دوگانی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود:نتایج حاصل از جلسات این کمیته در برنامه پنجم توسعه کشور گنجانده می شودتا طی پنج سال آینده دیگر با پدیده مهاجرت نخبگان مواجه نشویم.

ویبا اشاره به اینکه این بررسیها در دو بخش مدارس و دانشگاه انجام شده استگفت: در این جلسات بیشتر افرادی مدنظر قرار گرفته اند که در علم و فناوریکار ساز و موثر هستند. در آمار مدارس، دانش آموزان برتر در المپیادها و دردانشگاهها، دانشجویان برتر در مسابقات علمی کشوری و بین المللی قرار دارند.

نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: همچنین دانشجویانی که رتبه هاینخست تا سوم هر رشته را کسب کرده اند و آنهایی که مهارتها و ابتکارات ویژهدر علم و فناوری داشته اند نیز در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.

راهکارهای جلوگیری از مهاجرت نخبگان

ویبا اشاره به راهکارهای جلوگیری از مهاجرت نخبگان که در این کمیته بررسیشده است به مهر گفت: تقویت مراکز تحقیقاتی، علمی و پژوهشی دانشگاهها ومهیا کردن امکانات لازم برای آنها، برقراری ارتباط با دنیای علمی در سطوحبین المللی و ایجاد فرصتهای مطالعاتی و شغلی از جمله راهکارهای عنوان شدهاست.

دوگانی خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزه های لازم مادی و معنویبرای ماندن این افراد در کشور از طریق در اختیار گذاشتن تسهیلات رفاهی وتقویت پایه های اعتقادی و علاقه به مردم کشور نیز از دیگر راهکارهایی استکه مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار دقیقی از خروج نخبگان نداریم اما حدود 60 هزار نفر در خارج کشور تحصیل می کنند

ویدر خصوص آمار دقیق نخبگانی که از کشور مهاجرت کرده اند گفت: تعداد اینافراد هنوز در دست بررسی است زیرا تاکنون آمار دقیقی از این افراد در دستنبوده است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: هماکنون 60 هزار نفر از نخبگان ما از جمله افراد برتر در المپیادهای علمی درکشورهای دیگر مشغول به تحصیل هستند که ممکن است بخشی از این افراد به کشوربازنگردند. در حال حاضر از تحصیل آنها در کشورهای خارجی می توان با عنوان"جابجایی مغزها" نام برد اما ممکن است این پدیده به مهاجرت نخبگان تبدیلشود.

تعریف دقیق نخبه و ارائه آمار دقیقی از مهاجرت نخبگان

دوگانیگفت: وظیفه این کمیته تعریف دقیق نخبه و ارائه آمار دقیقی از مهاجرتنخبگان همچنین ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آن است تا در صورت لزوممجلس وارد عمل شده و با استفاده از چارچوبهای قانونی از بروز این پدیدهجلوگیری کند.

وی ادامه داد: بررسیهای نهایی این کمیته طی دو جلسهدر هفته آینده انجام و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان دراسرع وقت به وکلای ملت ارائه خواهد شد.

مهاجرت نخبگان ضرری معادل میلیاردها دلار

علیعباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز درباره میزانخسارات وارده از مهاجرت نخبگان به کشور به مهر گفت: بر اساس گزارشی که دریکی از مجلات خارجی منتشر شده است حداقل هزینه ای که یک کشور برای تربیتنیروی متخصص در تحصیلات تکمیلی متحمل می شود نزدیک به نیم میلیون دلاراست. اگر بر اساس این میزان هزینه های تحمیل شده به کشور را محاسبه کنیمطی مهاجرت نخبگان سالانه میلیاردها دلار از کشور خارج می شود.

عباسپورپیش از این با اشاره به ارائه آمارهای ناهماهنگ از سوی وزارتخانه های عضواین کمیته گفته بود: به دلیل وجود تعاریف متفاوتی از نخبه، نمایندگانوزارتخانه های مرتبط هریک آمار متفاوتی را در این زمینه ارائه کرده اندزیرا تعاریف متفاوتی از نخبه در بین آنها وجود داشت.

اعضای اینکمیته نمایندگانی از وزارتخانه های علوم، بهداشت، خارجه، اطلاعات و کار،همچنین معاونت فناوری ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان هستند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]