فارس: كارشناس اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان گفت: از 3 هزار گونه مار شناسايي شده در دنيا تنها 200 گونه سمي هستند.

بهمنرئيسي بعد از ظهر امروز در جريان بازديد از نمايشگاه مارهاي گيلان اظهارداشت: مارها موجودات بسيار مفيدي در طبيعت و محيط زيست هستند به طوري كهوجود مار در مزارع، باغها و زمينهاي كشاورزي موجب از بين بردن موش،قورباغه و ديگر آفات گياهي ميشود و كمك موثري به افزايش محصولات كشاورزيميكند.

وي با اشاره به اينكه مارها به سه دسته تقسيم ميشوند، اظهار داشت: مارها به دستههاي مارهاي سمي، نيمه سمي و غير سمي تقسيم ميشوند.

به گفته رئيسي از حدود 3 هزار گونه مار شناسايي شده در دنيا، حدود 200 گونه مار سمي و بقيه غير سمي هستند.

كارشناسمحيط زيست گيلان ترس از مارها را بيمورد دانست و گفت: عدم شناخت كافي درمورد نوع مارها و وجود داستانهايي كه نسل به نسل درباره مارها به مارسيده، سبب ترس و وحشت بيمورد در انسان شده است.

وي ادامه داد:انسان مار را دشمن قسم خورده خود تلقي ميكند در صورتي كه مار و حوادثناشي از مارگزيدگي در مقايسه با ديگر حوادث نظير تصادفات و ... به مراتببسيار ناچيز است.

رئيسي با بيان اينكه عدم شناخت مردم از انوعمارها، نقش و اهميت آنها در زندگي به كرات مشاهده شده است، تصريح كرد:مردم با ديدن يك مار بدون اينكه به ارزشها و فوايد اين موجود مفيد توجهداشته باشند در صدد كشتن آن بر ميآيند.

وي به وجود مارها در گيلاناشاره كرد و افزود: در گيلان نيز انوع مارهاي سمي، مار افعي قفقازي، افعيزنجاني و گرزه مار بيشتر در ارتفاعات رودبار، لوشان و منجيل زندگي ميكنند.

ويكور مار، مار آتشي، يله مار و مار چليپر را از نوع مارهاي نيمه سمي ناميدو بيان داشت: اين مارها در بيشتر مناطق گيلان مشاهده ميشود.

رئيسيبا اشاره به برگزاري نمايشگاه مارها در محيط زيست استان اضافه كرد: محيطزيست گيلان به منظور شناخت و آكاهسازي مردم با مارها و نيز آشنايي بامارهاي سمي، اين نمايشگاه را برپا كرده است.

وي هدف از برگزاري ايننمايشگاه را ارائه اطلاعات اوليه و كافي در رابطه با شناخت مار به مردمخواند و تصريح كرد: اغلب مارهايي كه در اطراف منازل ديده ميشوند از نوعمارهاي غير سمي بوده و هيچگونه خطري براي ساكنان ندارند.

رئيسي ازهمه مردم خواست تا در صورت مشاهده اين گونه مارها، موارد را به اداره كلحفاظت محيط زيست گيلان يا ادارههاي شهرستانها اطلاع دهند.

وي بااشاره به تفاوت مارهاي سمي و غير سمي افزود: مردمك چشم مارهاي سمي به صورتعمودي است ولي مردمك مارهاي غير سمي و نيمه سمي گرد است.

به گفتهرئيسي اغلب مارهاي سمي داراي سر مثلثي شكل و بدني زخيم هستند كه به طورمنظم تا دم ختم ميشود و سر و گردن كاملا مشخصي دارند.

كارشناساداره كل حفاظت محيط زيست گيلان خاطرنشان كرد: بدن مارهاي غير سمي بتدريجو يكنواخت باريك شده و به دم ميرسد و حركتي آهسته و سنگين دارند وليمارهاي غير سمي حركتي سريع و تند از خود نشان ميدهند.

نمايشگاه مارهاي گيلان از امروز به مدت يك هفته در اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان داير است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]