وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اعلام موفقیت آمیز بودن طرح آزمایشی قانونهدفمند کردن یارانه ها در سه استان ایلام، خراسان شمالی و گیلان افزودگفت: اجرای رسمی قانون هدفمند کردن یارانه ها از هفته آینده در 6 استاندیگر آغاز می شود.

به گزارش مهر، صادق محصولی با اعلام موفقیت آمیزبودن شکل آزمایشی قانون هدفمند کردن یارانه ها در سه استان ایلام، خراسانشمالی و گیلان افزود: هفته آینده این مرحله به صورت رسمی در 6 استاناردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، مازندران وهرمزگان کلید می خورد.

وی اظهار داشت: دریافت شماره حساب سرپرستانخانوار برای واریز نقدی یارانه ها، نخستین مرحله از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه هاست که از دوشنبه 24 خرداد مصادف با اول رجب در 6 استاناردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، مازندران وهرمزگان آغاز می شود و تا یک هفته ادامه می یابد.

وی با اشاره بهاجرای آزمایشی این مرحله که از 28 اردیبهشت تا چهارم خرداد در سه استانایلام، خراسان شمالی و گیلان گفت: این مرحله آزمایشی با موفقیت انجام شد وحدود 86 درصد از مردم به ثبت شماره حسابهای خود در این سه استان اقدامکردند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در دو هفتهگذشته بررسی دقیق مرحله آزمایشی این طرح در سه استان در دستور کار کمیتههای مختلف کارشناسی قرار داشت، تصریح کرد: پس از بررسیهای دقیق صورت گرفتهبرخی اشکالات مشخص شد و بر همین اساس در مرحله رسمی که از دوشنبه 24 خردادآغاز می شود، ثبت شماره حساب سرپرستان خانوار تنها با یک تغییر نسبت بهمرحله آزمایشی در سامانه refahi.ir انجام می شود.

وزیر رفاه وتامین اجتماعی با بیان این که شماره حساب سرپرستان خانوار تنها به صورتاینترنتی ثبت می شود، گفت: سامانه refahi.ir آماده است تا از دوشنبه هفتهآینده شماره حساب سرپرستان خانوار در استانهای اردبیل، سمنان، سیستان وبلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان را ثبت کند.

محصولیاجرای این مرحله در 6 استان را آغاز رسمی نخستین مرحله از قانون هدفمندکردن یارانه ها خواند و تصریح کرد: برای این که دقت لازم در ثبت شمارهحساب سرپرستان خانوار صورت گیرد این مرحله خود به چند مرحله تقسیم شده استو در هر مرحله نیز کار ثبت شماره حساب سرپرستان خانوار چند استان انجام میشود.

وی با تاکید بر این که ثبت شماره حساب در این 6 استان به هیچعنوان آزمایشی نیست، افزود: همه سرپرستان خانوار استانهای اردبیل، سمنان،سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، مازندران و هرمزگان که فرماطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده اند باید در این یک هفته به ثبت شمارهحساب خود در سامانه refahi.ir اقدام کنند.

وزیر رفاه و تامیناجتماعی با بیان این که برای ثبت شماره حساب، سرپرستان خانوار این 6 استانباید شماره کارت بانکی خود را در این سامانه ثبت کنند، گفت: با توجه بهتغییری که نسبت به مرحله آزمایشی صورت گرفته است سرپرستان خانوار این 6استان می بایست شماره کارت بانکی خود را ثبت کنند و در صورتی که فاقد کارتبانکی باشند می توانند شماره حساب متمرکز خود را به سامانه ارائه دهند.

ویبا اشاره به چگونگی طراحی سامانه گفت: در صفحه اول این سامانه تاکید شدهاست کسانی که از تمکن مالی برخوردارند از اعلام شماره حساب و دریافت نقدییارانه صرف نظر کنند و ما هم از همه کسانی که چنین موقعیتی دارند میخواهیم با این حرکت خیرخواهانه در جهت هدف اصلی اجرای طرح هدفمند کردنیارانه ها یعنی کمک به محرومان و قشر مستضعف جامعه گام بردارند.

محصولیتاکید کرد: سرپرستان خانواری که احیانا در منزل و محل کار به اینترنتدسترسی ندارند می توانند به مراکز خدمات اینترنتی دولتی و خصوصی پیش بینیشده در شهرها و روستاها مراجعه کنند.

وی با بیان این که پیشبینیهای لازم برای اجرای دقیق این مرحله در 6 استان انجام شده گفت: برهمین اساس، نمایندگانی از وزارت رفاه و تامین اجتماعی در استانداریهای این6 استان از دوشنبه 24 خرداد مستقر می شوند تا با نظارت دقیق هم پاسخگویبرخی سوالات باشند و هم در صورت مشکلات احتمالی به رفع آنها بپردازند.

وزیررفاه و تامین اجتماعی به تدوین بسته ای آموزشی برای چگونگی ثبت شماره حسابدر سامانه refahi.ir اشاره و تصریح کرد: این بسته آموزشی بر اساسهماهنگیهای صورت گرفته با سازمان صدا و سیما از اوایل هفته آینده در فواصلمناسب برای آگاهی مردم این 6 استان از شبکه های استانی اردبیل، سمنان،سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد ، مازندران و هرمزگان پخش می شود.

محصولیداشتن شماره حساب متمرکز برای سرپرستان خانوار را ضروری دانست و گفت: ازافرادی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار پر کرده اند و درخواست یارانه نقدیرا دارند و فاقد شماره حساب هستند دعوت می کنیم هر چه زودتر به افتتاححساب برای خود اقدام کنند.

وی همراهی مردم را مهمترین عامل موفقیتاین طرح بزرگ اقتصادی خواند و گفت: از همه مردم درخواست می کنیم همان طورکه تا کنون در همه زمینه ها با ما همراهی کرده اند در این راه نیز با دقتویژه یاری مان دهند تا بتوانیم هرچه بهتر این طرح را اجرا کنیم.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]