ایرنا-نتايج يك تحقيق نشان ميدهد تماس پوستي مادر و نوزاد روشي سالم و اقتصادي است كه منجر به كاهش شدت

اندوه پس از زايمان مادر ميشود.

بر اساس نتايج اين پژوهش كه بصورت يك مقاله علمي در سيزدهمين كنگره بينالمللي باروري و ناباروري ايران ارايه شد، اين روش جهت

تامين سلامت رواني مادر و نوزاد به كار ميرود.
اين پژوهش به روش كارآزمايي باليني بر روي ‪ ۷۹‬زن كه به روش سزارين زايمان داشتهاند صورت گرفت.

انتخاب اوليه بيمارستانهاي مورد مطالعه (جهت تعيين دو گروه تجربي كه شامل ‪ ۴۰‬نفر و گروه شاهد كه شامل ‪ ۳۹‬نفر بود) بطور تصادفي

انتخاب شد و هر پنج روز يكبار جاي دو گروه عوض ميشد.

در گروه تجربي، تماس پوستي روزانه مادر و نوزاد به مدت ‪ ۲۰‬تا‪ ۳۰‬دقيقه صورت ميگرفت و وضعيت خلقي مادران در روزهاي سوم، چهارم

و دهم پس از سزارين ارزيابي شد.

نتايج نشان داد اختلاف معنا داري بين ميانگين شدت اندوه پس از زايمان در دو گروه مورد بررسي وجود دارد به اينصورت كه متغير تماس

پوستي مادر و نوزاد و طول مدت شيردهي بر كاهش شدت اندوه پس از زايمان موثر بوده است.
اندوه پس از زايمان شايعترين اختلال خلقي پس از زايمان است و در صورتيكه علايم آن بيش از دو هفته ادامه يابد نشانگر افسردگي پس

از زايمان است.
پيشگيري از آن و تلاش براي كاهش ميزان اندوه پس از زايمان ميتواند در سلامت روحي و رواني خانواده بسيار موثر باشد.
بر اساس نتايج اين تحقيق تماس پوستي مادر و نوزاد يكي از روشهاي موثر در كاهش اندوه پس از زايمان به شمار ميرود.
اين تحقيق كه توسط دكتر "علي صاحبي"، دكتر "حبيبالله اسماعيلي"، "معصومه كردي" و " فرحناز نعمت بخش" انجام شده در

سيزدهمين كنگره بينالمللي باروي و ناباروي ارايه شده است.

سيزدهمين كنگره باروري و ناباروري ايران دوم تا چهارم اسفندماه سال جاري در سالن همايشهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان

برپا است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]