این حمله جدید، نوعی از ویروسهای باجگیر است كه درازای پاك كردن رایانه از آلودگی ویروسی یا آزاد كردن اطلاعات كاربر كهبهصورت رمز درآمدهاند، پول درخواست میكند.

هنگامی كه سیستمی بایك SMS blockers آلوده میشود، كاربر آن ناچار است از تلفن همراهش پیامكیبه یك شماره مشاوره تلفنی كه در كنترل عاملان ارسال این تهدید بوده ومعمولا حدود 10 دلار هزینه دارد، ارسال كند.

انواع مختلفی از حملاتSMS blockers وجود دارد؛ برخی از آنها در تصاویر هرزهنگاری ظاهر میشوندو تا زمانی كه كاربر پول پرداخت نكند، نمایش آنها را ادامه میدهند وبرخی نیز ادعا میكنند مجوز ویندوز كاربر معتبر نبوده و باید برای فعالكردن آن پیامكی به شماره داده شده، ارسال كنند و برخی نیز برای ارسال دوپیامك تقاضا میكنند.

بنابر ارزیابی محققان كاسپرسكی، روزانه حدود500 هزار آلودگی به SMS blocker روی میدهد و این تهدیدها برای جلوگیری ازشناسایی و حذف شدن از تكنیكهای نوین و پیشرفته استفاده میكنند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]