لوييز استون نايت هنرمند آمريكايي و فرزند نقاش معروف دانيل نايت است كه نقاشيهاي زيبايي با رنگ روغن خلق ميكند ...

منبع : تصويرگران