معاون آموزشي وزير علوم گفت: در ايران براي آموزشيك فرد از ابتدايي تا اينكه از مقطع دكتري فارغالتحصيل شود، نزديك يكميليون دلار هزينه ميشود.

به گزارش خبرگزاري فارس، حسين نادريمنشمعاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينكه به كار بردنتعبير "مهاجرت نخبگان " به جاي "فرار مغزها " تعبير مناسبتري است، اظهارداشت: همه افراد تحصيل كرده، نخبه به شمار نميروند بلكه نخبه كساني هستندكه در زمينه تحصيلي و شغلي خود موثر بوده و صاحب نوآوري باشند، بنابرايناستعدادهاي درخشان و نفرات ممتاز كنكور بالقوه نخبه هستند.

ويافزود: مهاجرت نخبگان امر جا افتادهاي در كشورهاي غربي و توسعهيافته استكه طي آن نيروهاي تحصيل كرده براي مدتي به يك كشور ديگر ميروند و پس ازكسب تجربيات و افزايش دانش به كشور باز ميگردند.

معاون آموزشيوزير علوم گفت: مهمترين علتهايي كه افراد تحصيل كرده براي خروج از كشورذكر كردهاند، عدم استفاده از توان و دانش آنها در كشور و كمبود امكاناتپژوهشي و آزمايشگاهي در كشور است كه بايد براي آنها برنامهريزي كنيم.

نادريمنش در همين زمينه خاطرنشان كرد: در طرح توسعه آموزش عالي براساس آمايشسرزمين، كه اخيراً براي روساي دانشگاهها نيز تشريح شد تناسب رشتههايتحصيلي با امكانات مناطق و بكارگيري نيروهاي مستعد در آينده علم و فناوريو توليد علم كشور تبيين ميشود.

وي با بيان اينكه براي آموزش يكفرد از ابتدايي تا اينكه از مقطع دكتري فارغالتحصيل شود، نزديك يك ميليوندلار هزينه ميشود، يادآور شد:استفاده از سرمايه انساني و ظرفيت بالقوهافراد تحصيل كرده در ساختن آينده كشور موضوع مهمي است كه نيازمندبرنامهريزي است.

معاون آموزشي وزير علوم در پايان اضافه كرد:استفاده از توان و ظرفيت ايرانيان متخصص خارج از كشور در آموزش و پژوهشكشور در دولتهاي نهم و دهم مورد توجه مسئولان بوده است و در شوراي عاليامور ايرانيان خارج از كشور برنامههاي خوبي در اين راستا طراحي شده است .

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]