مطالعات نشان می دهد،راست نشستن برای مدت زمان طولانی در طول روز بهترین وضعیت نشستن فشار غیر

ضروری به کمر وارد می کند.بهترین وضعیت نشستن در پشت میز،کمی خم شدن به عقب با زاویه ی حدود 135 درجه است.این طریقه

نشستن فشار کمتری به کمر وارد می کند. محققان زاویه های ستون فقرات،ارتفاع مهره های ستون فقرات و حرکات آن ها را در تمام

وضعیت های نشستن اندازه گیری کردند.
حرکات مهره های ستون فقرات زمانی اتفاق می افتد که فشار تحمل وزن روی ستون فقرات قرار می گیرد و این امر باعث می شود مهره

ها از جای خود حرکت کنند. وضعیت زاویه ی 135 درجه به پشت بهترین وضعیت نشستن کمر و مهره های ستون فقرات است.