فارس: امام خميني (ره) و آيات عظام سيستاني، صافي،تبريزي، مكارم شيرازي، بهجت و مقام معظم رهبري درباره حق كپيرايت فتاواييرا صادر كردهاند.

آيتالله مكارم شيرازي از مراجع عظام تقليد نيز حق كپي رايت را براي صاحبان آثار محفوظ ميداند.

بنا به فتواي ايشان چنانچه فيلم، كتاب و... متعلق به يك شركت يا مؤسسه ايراني باشد كپي برداري بدون اجازه از آن "حرام " است.

اينمرجع تقليد همين حق را در مورد آثار خارجي نيز قائل است، مگر در مواردي كهاثر مورد نظر متعلق به كشورها يا اشخاصي مانند آمريكا و اسرائيل باشد.

امامخميني (ره) و آيات عظام سيستاني، صافي، تبريزي و بهجت چنين نظري دارند:«چنانچه در ضمن معامله، فروشنده (توليد كننده) با خريدار شرط عدم تكثير وكپي كند يا عقد مبتني به آن انجام گيرد، خريدار بايد به اين شرط عمل كند ودر غير اين صورت اشكال ندارد، ولي سزاوار است مؤمن زحمت و تلاش مؤمن ديگررا از بين نبرد.»

همچنين آيات عظام بهجت و مقام معظم رهبري در اينزمينه اعلام كردند: «بنابر احتياط واجب بدون اجازه و رضايت توليد كنندهاصلي جايز نيست.»

با نگاه كلي به اين فتواها ميتوان گفت فتوايمراجع عظام ميتواند به عنوان ابزاري به كمك قوه مجريه و مجلس شوراياسلامي در مقام قانون گذاري مورد استفاده قرار گيرد؛ مجلس ميتواند از اينفتواها استفاده كرده و قوانين را بر اساس آن تصويب و اجرا كند.

با اين همه موارد ياد شده، بايد در تسريع ارائه اين طرح به دولت دهم كوشا بود.
وزارت ارشاد از چند ماه پيش در حال تنظيم لايحهاي درباره حمايت از حقوق معنوي مؤلفان و پديدآورندگان براي طرح در هيأت دولت است.

هرچندتنظيم اين لايحه قدري به درازا كشيده ولي در صورت رفتن به مجلس و تصويب آنشايد بتوان اميدوار بود كه حمايت از حقوق معنوي هنرمندان و نويسندگانايراني و يا خارجي شكلي قانوني و رسمي به خود ميگيرد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]