اینموجود توسط سربازان روسیه درمنطقه ساحلی ساخالین پیدا شده است . منطقهساخالین واقع در شرقی ترین نقطهروسیه و در فاصله 5000 مایلی مسکو و نزدیکیژاپن واقع شده است .
مردممنطقه نمی دانند این موجود چیست اما با نگاهیبه استخوان ها و دنده های آنمی توان فهمید که ماهی نیست و با توجه به طرحبه جای مانده از این موجودیقینا تمساح یا سوسمار نیست زیرا پوست آن پوشیدهاز مو یا خز است .