گروه خونی شما چیه؟

گروه خونی o

افرادیکه دارای این گروه خونی هستند ،اجتماعی،سالم،سرمایه گذار،ورزشکاروخوبهستند. از لحاظ غذا ،غذای گوشتی را دوست داشته ولی غلات را دوست ندارند

گروه خونیB

افرادیکه دارای این گروه خونی هستند،رک،حساس،دارای پشتکار،ناشکیبا،غیر قابل پیشبینی،راز داری خوب نیستند،نمی توان اسرار به آنها گفت. می توانند:شایستهنویسندگی همچنین آرایشگر،روز نامه نگار،کارهای هنری،کارهای فکری ومجری گریباشند. از لحاظ غذا کمتر به گوشت علا قه مندندو بیشتر به غلات علاقهدارند.

گروه خونی A

افرادی که دارای این گروه خونی هستند: در برابر بیماریهای عفونی توانایی دارند،خوشبین،در کارهای گروهی سازماندهنده ،مطیع و در عین حال نیرو مند،انعطاف پذیر،تودار،فاقد اعمالخشونت،تمایل به کارهای حسابداری و امور اقتصادی ومالی و بر نامه نویسی ومهندسی رایانه،نویسندگی و کتابداری دارند.

چراهای شگفت انگیز

در گذشته براي ساختن دندان مصنوعي از چه چيز هايي استفاده مي کردند؟ دندان اسب آبي ،گربه،گاو وانسان استفاده مي شده.

چهکسي چسب زخم را اختراع کرد؟وقتي ارل ديکسون ديد که همسر ش هنگام آشپزيدستش را با چاقو می برد.تصمیم گرفت چاره ای برای این کار پیدا کند.او بااستفاده از گاز های کوچک مربع شکلی که روی نوار های چسب دار قرار میداد،توانست چسب زخم را اختراع کند.او روی این نوارها را کاملا می پوشاندتا چسب آن خشک نشود.به این ترتیب همسرش همیشه چسب زخم آماده در اختیارداشت.

چه کسی سیفون دستشویی را اختراع کرد؟سر جان هارینگتون سیفوندستشویی را برای مادر خوانده اش ملکه الیزابت اول اختراع کرد.در آن زمانبیشت مردم از آب لوله کشی استفاده نمی کردند و در اغلب خانه ها به جایدستشویی لگن های مخصوصی وجود داشت.

چه کسی بارانی را اختراع کرد؟درسال 1823 چارلز مکینتاش اولین بارانی را ساخت.او لایه ای از کائو چو بیندو پارچه قرار داد.به این ترتیب پارچه در مقابل آب غیر قابل نفوذ شد.اماوقتی این پارچه خیس می شد،وزن آن زیاد می گر دید وبوی بسیار بدی هم داشت.

چیکسی برشتوک یا ذرت برشته شده را اختراع کرد؟دو برادربه نام های ویل وجانکالاک وقتی می خواستند نان جدیدی درست کنند ،به طور تصادفی ذرت برشته شدهرا اختراع کردند .آنها بعداز این که خمیر آردگندمی را که خیلی پخته بود،پهن کردند .متوجه شدند که به صورت تکه های ریزی خشک شده است .به اینترتیب ،تصمیم گرفتند آن را برشته کنند و بخورند .به این ترتیب ،این غذایخوشمزه اختراع شد.
چه کسی نی را برای نوشیدن مایعات اختراع کرد ؟ درسال 1880،ماروین استون،برای اولین بار نی کاغذی ساخت.او متوجه شد که اگرنوشیدنی ها راباساقه توخالی گیاهان بمکد وبه انها دست نزند ،آنها مدتزیادی تازه می مانند . به همین دلیل نی کاغذی را اختراع کرد.

چهکسی اجاق مایکرو ویو را اختراع کرد؟بعذ از جنگ جهانی دوم پرسی اسپنسر رویامواجی که می توانست از طریق آنها هواپیما ها را شناسایی کند،مطالعه میکرد .او هنگام کار متوجه شد شکلا تی که در جیبش قرار داشته آب شدهاست.بنابر این نتیجه گرفت این امواج برای گرم کردن غدا و اشپزی بسیارمفیدند.

چه کسی بازی بسکتبال را به وجود آورد؟"جیمز نی اسمیت"آمریکایی قصد داشت بازی سر گرم کننده ای بسازد که انجام دادن آن در خانههم آسان باشد.در ابتدا بازیکنان به جای تور از سبد های ماهگیری کهنهاستفاده می کر دند.

چه کسی خودکار بیک را اختراع کرد ؟در سال ۱۹۴۷"بارون بیش "خودکار کریستالی معروف به بیک را ساخت.اما اولین خودکارها رابا لوله پلاستیکی که نوک گلوله ای شکل داشتند و جوهر آنها بلا فاصله بعداز نوشتن خشک می شد در سال ۱۹۳۸ " لا دیسلا اوبیرو "ساخت .برای همین درکشور انگلستان نام خود کار بیک بیرو است.

چرخ خرید را چه کسیاختراع کرد؟اولین چرخ خرید مخصوص سوپرمارکت ها را "سیلوانت گلد من" اختراعکرد.در آن زمان این چرخها شبیه صندلیهای چرخ داری بود که پشت آنها دو سبدقرار داشت.سیلوان گلدمن با این اختراع میلیاردر شد.

چه کسی قفل رااختراع کرد؟قفل را مصریهای باستان اختراع کردند. در آن زمان دو زبانه چوبیبا میله هایی کاملا روی هم قرار می گرفتند.این زبانه ها فقط با یک کلیدمخصوص باز می شدند.

چه کسی تلویزیون رت اختراع کرد؟اولین تلویزیونرا "جان لوجی" با وسایل بسیار عجیب و غریبی ساخت.او از یک لامپ دو چرخه ویک میل بافتنی برای ساختن تلویزیون استفاده کرد.تصویری که او به دست آوردبسیار عجیب ،محو وقرمز بود.

انقراض

کمروترین جانور کدام است؟اکاپی بسیار کمروست واغلب خود را پنهان می کند.به طوری که دانشمندان اینگونه را تا سال ۱۹۰۱شناسایی نکرده بودند.نسل این جانور کمرو به دلیل ازبین رفتن جنگل های بارانی زیستگاه شان امروز روبه نابودی می رود.

کدامجانوران را با رنگ کردن محافظت می کنند ؟برای گمراه کردن شکار چیان،افرادی که محافظ فک ها هستند،بچه هافک ها را رنگ می کنند تا به خاطر پوستزیبا یشان شکار نشوند .این کار هیچ آسیبی به آنها نمی رساند،اما ارزش پوستآنها راپایین می آورد.

کدام حیوان از پوست خال خال خود ناراضیاست؟بعضی از افراد پالتو پوست پلنگ را بسیار دوست دارند.اگر پلنگ ها میتوانستندحرف بزنند ُبدون شک می خواستند پوست بدنشان یک دست باشد وخال خالنباشد تابه این ترتیب هم سخت تر دیده شوند وازچشم شکار چیان دور باشند وهمکسی نخواهد پوست آنها را بپوشد.

در مقابل کدام جانور نباید آب بینیمان رابالا بکشیم؟گوریل ها به ویروس های ماعادت ندارند.آنها ممکن استدراثر یک سرماخوردگی ساده بمیرند.جهانگردهایی که قصد دیدن گوریل ها را درکوه های پارک آتشفشان های ویرونگا را دارند ،قبل از هر چیز باید ثابت کنندکه سالم هستند.

کوهستان

کو هها چگونه تشکیل می شوند؟کوههابر اثر حرکت کند وآهسته ی صفحه های زمین نسبت به یکدیگر تشکیل میشوند.وقتی دو صفحه بایک دیگر برخورد می کنند یا یکی به زیر دیگری می لغزد،پوسته ی زمین می شکند یاچین می خورد.به این ترتیب کوههاشکل میگیرند.

آیارشته کوهها ممکن است سراز آب بیرون آورند؟بله آتشفشانهای زیادی درزیردریاوجوددارند.درهر فوران آتشفشانی، سنگ های مذاب روی هم انباشته می شوند ووقتی کوه آتشفشان سر از آب بیرون می آورد یک جزیره تشکیل می شود.

کدامگیاه برف را آب می کند؟گل یخ هم مثل گیاهان دیگر در طول زمستان در خاکپنهان می ماند وقتی هوامساعد شود،جوانه های جدید آن ظاهر می شود وحرارتکافی برای آب شدن برف را تولید می کند

مطالب جالب علمي

مختلف
هر تكه كاغذ را نميتوان بيش از 9 بار تا كرد.

درهرم خئوپوس در مصركه 2600 سال قبل از ميلاد ساخته شده است به اندازه ايسنگ بكار رفته كه ميتوان با ان ديواري اجري به ارتفاع 50 cmدر دور دنياساخت.

هر سال از 600/557/31ثانيه تشكيل شده است.

بزرگترين گل جهان فلوزيا نام دارد .

بيشترين ضربان قلب راقناريها با1000بار در دقيقه وكمترين را فيل با27 بار در دقيقه دارد.

اگر تمام رگهاي خوني را در يك خط بگذاريم تقريبا 97000 كيلو متر ميشود.

سرعت صوت در فولاد 14 بار سريعتر از سرعت ان در هواست.

وقتي مگس بر روي يك ميله فولادي مينشيند ميله فولادي به اندازه دو ميليونيم ميليمتر خم ميشود.

نور خورشيد فقط تا عمق 400متري اب دريا نفوذ ميكند.

امريكا تا 50 ميليون سال ديگر دو نيم خواهد شد.

ماهی دشمن افسردگی

تحقیقاتنشان می دهد در کشورهایی نظیر چین و ژاپن جایی که مصرف ماهی و غذاهاییدریایی یک پای ثابت وعده های غذایی مردم این کشورها است , افسردگی کمتر ازدیگر جوامع مثل جوامع امریکاییکه مصرف ماهی در این کشور چندان بالا نیستدیده می شود.

مردم کشورهای چین و ژاپن با مصرف ماهی به میزان فراوان توانسته اند که حجم کلسترول در بدن
خود را به میزان قابل قبولی نگه دارند.

سیگاری ها و چاق ها زودتر پیر می شوند!

دانشمندانعلوم پزشکی در آخرین تحقیقات خود اعلام کردند آن دسته از افراد سیگاری وهم چنین چاق هایی که از وزن زیادی رنج می برند , سریعتر از افراد غیرسیگاری پیر می شوند.

محققان انگلیسی و امریکایی می گویند: مصرفغذاهای چاق کننده و هم چنین افرادی که سیگار می کشند ع به جهت اعمالاختلالاتی در بخش مهمی از دی ان ای بدنشان زودتر پیر می شوند.

اینمحققان هشدار می دهند سیگاری ها به جهت کشیدن سیگار باعث می شوند بخش مهمیاز دی ان ای شان سرعت عمر بیشتری یعنی 4/6 سال داشته باشند.

نکته جالب این اکه رقم برای افراد چاق و افرادی که غذا های پر چرب مصرف می کنند حدود 9 است.

این محققان می گویند استعمال تنباکو سم های خطر ناکی را وارد بدن افراد سیگاری می کند.

اینتحقیقات نشان دادند این سم های خطر ناک می توانند سلول های بدن را تحتتاثیر قرار دهند که این می تواند در رشد سریع و پیر تر شدن بدن دخیل باشد.

آيا افراد واقعاً به علت پيري ميميرند؟

شيوههايگوناگوني براي طفرهرفتن از اين كلاف مرگ وجود دارد، اما در واقع مردم بهعلت جراحت(سقوط يا تصادف) يا بيماري(مثلاً سرطان) ميميرند.
هيچ كس بهعلت سن بالا نميميرد. معمولا وقتي گفته مي شود شخصي به علت "سن بالا" فوتكرد، معنايش اين است كه او به علت يكي از بيماريهايي كه در سنين بالاشايع است درگذشته است.
در حالي كه بسياري از افراد سالمند از مشكلاتبهداشتي رنج ميبرند، بيماري همراه خودكار پيري نيست و سالمندان اكنون بيشاز پيش طولانيتر و سالمتر زندگي ميكنند. همانطور كه جواني تضمينكنندهسلامت كامل نيست، پيري نيز ضرورتا به معناي زوال سلامت نيست.
درست استكه سلولهاي زنده طول عمر محدودي دارند، اما اين محدوديت به معناي آن نيستكه ارگانيسم صرفاً به علت پيرشدن سلولهايش ميميرد.
در عوض جهشهايزنتيكي، بيماريها، تاثيرات آسيبرسان محيط زيست ميتوانند يك اختلال يابيماري معين را جلو بيندازند. هر چه افراد پيرتر ميشوند،سلولهايشان بهخوبي قبل كار نميكند، و نميتوانند مانند زمانهاي پيشين بيماريها رامهار كنند يا ترميم شوند.اما هيچكس صرفاً به علت سالمندي نميميرد.

چرا خمیازه کشیدن مسری است؟
اگر خواندن این مطلب باعث خوابآلودگی شما شد، معذرت میخواهیم، حتی خواندن درباره خمیازه هم میتواند باعث خمیازه کشیدن شود.
بر خلاف دانستههای گذشته علت این نیست که مغز به اکسیژن نیاز دارد.
برخیاز نظریههای فعلی درباره خمیازهکشیدن، آن را نوعی علامت اجتماعی (مانندخندیدن) میدانند که باعث تبادل اطلاعات میشود و رفتار گروهی را سازمانمیدهد. خمیازه با انتقال از فردی به فردی دیگر میتواند اطلاعات (مثلا "من خسته هستم." یا " این فیلم ملالآور است ") را در یک حلقه اجتماعیمنتقل کند.
چنین ابزاری ممکن است در روزهای قبل از پیدایش زبان در حیات بشر بوجود آمده باشد
اما آیا شواهد علمی از این نظریه پشتیبانی می کنند
دانشمنداندر یک بررسی در سال 2005 مغزهای گروهی را که خمیازهکشیدن افراد را مشاهدهمیکردند، اسکن کردند و توانستند الگوهایی منحصر به فرد از فعالیت درنواحی از مغز که به تقلید رفتاری مربوط میشدند را مکانیابی کنند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]