فارس: محققان دانشگاههاي MIT و هاروارد به عنوانبخشي از پروژه گسترده خود در حال تكميل رايانه جديدي هستند كه در آيندهميتواند به تقليد از سيستمهاي مجازيسازي مغز انسان عمل كند.

بهگزارش سينت، در حالي كه ابزارهاي عملي فراواني براي تحقيقات دانشمندان دراين زمينه وجود دارد، آنها خودروي جديدي ساختهاند كه قادر است باشبيهسازي هوش انسان خطرات موجود در خيابان و امكان غيرقابل عبور را تشخيصدهد و بدون راننده در تمامي مسيرها حركت كند.

"نيكلاس پينتو " يكياز دانشجويان مقطع دكترا و متخصص تحقيقات سيستمهاي شبيهسازي مغز دردانشگاه MIT اظهار داشت كه نظريه مطرح شده براي اين طرح نشان ميدهد كهچگونه ميتوان يك رايانه مبتني بر پردازندههاي گرافيكي پيشرفته توليد كردتا اين رايانه بتواند مانند سيستم بينايي قشر مخ عمل كند.

پينتو كهدر اين پروژه با "ديويد كوكس " از موسسه رولند وابسته به دانشگاه هارواردهمكاري ميكند، توضيح داد كه تحقيقات آنها تاكنون نشان داده است كه مغزانسان توان رايانهاي معادل 20 پتافلاپ را دارد كه اين رقم 20 برابر ازپرقدرتترين ابركامپيوترهاي كنوني سريعتر است.

به گفته وي،دانشمندان هماكنون به اين نتيجه رسيدهاند كه بخش بينايي قشر بيروني مخدستكم 40 درصد مغز را شامل ميشود و بر اين اساس ميتوان گفت كه سرعتپردازش اطلاعات در آن 10 پتافلاپ است.

پينتو كه زير نظر يكي ازاساتيد بزرگ دانشگاه MIT به نام "جيمز ديكارلو " فعاليت ميكند توضيح دادكه مغز انسان به صورت موازي فعاليتهاي خود را انجام ميدهد و توان مصرفيآن به صورت گسترده در انجام محاسبات موازي به كار ميرود.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]