وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام نحوهواقعی شدن قیمت کالاها در نیمه دوم سال و پرداخت یارانه مستقیم به مردم ازتعیین سقف سالانه برای پرداخت یارانه به خانوار توسط مجمع عمومی سازمانهدفمندی یارانهها خبر داد.

سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهربا اشاره به فرایند اجرایی طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: دولت در اینخصوص بسیار مصمم است ، همانطور که تاکنون تمام فرایندها تا قانون شدن اینطرح با همکاری نخبگان و به خصوص نمایندگان مجلس با موفقیت همراه بوده است.

ویافزود: در اجرا نیز به طور مضاعف تلاش و تدبیر مستمر در حال انجام است وبعد از هر تصمیم نیز از مراجع مرتبط به خصوص سخنگوی طرح ، همانطور که درقبل بوده، اطلاع رسانی می شود، و برای این مسئله ستادهای استانی دستگاه هافعالند و ارتباط و تعامل مستمر دارند تا اجرای طرح به نحو احسن انجام شود.

نحوه واقعی شدن قیمت کالاها

سخنگویاقتصادی دولت درباره نحوه واقعی شدن قیمت کالاهایی که قرار است هدفمند میشوند، اظهارداشت: این کار در دوره های مختلف و در مراحل متعدد خواهد بودواولویت بندی نیز بنا به ماهیت کالا ست.

حسینی اولویت اول در اینباره را با حاملهای انرژی دانست و خاطرنشان کرد: طرح هدفمندی یارانه ها بهطور تدریجی پیاده خواهد شد، ضمن اینکه زمینه های اجرایی و آزمایشی آن درسه استان درحال انجام است.

وی در ادامه تاکید کرد به هر حال تمامکوششها صورت خواهد گرفت تا روش اجرایی اتخاذ شود که بیشترین کارایی رابرای مردم داشته باشد. البته زمان آن نیز شش ماهه دوم سال مشخص شده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی توضیح داد: اولین مرحله، کامل شدن بانک اطلاعاتی وتکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها است و بعد ایجاد حسابهای بانکی متعلق بهسرپرستان خانوارهاست ، لذا انتظام واطلاعات حسابهای بانکی برای چیزی حدود18 میلیون خانوار باید فراهم شود و سیستم بانکی دراین خصوص تجهیز، آماده وفعال باشد.

نحوه پرداخت یارانه مستقیم به مردم

حسینی پرداختیارانه مستقیم به خانوارها را بستگی به شرایط درآمدی خانوار براساساطلاعات خود اظهاری که خانوارها درپرسشنامه اطلاعات اقتصادی تکمیل کردهاند و در این پایگاه ثبت شده عنوان کرد و گفت: همچنین این موضوع بهآمارهایی که در بانکهای اطلاعاتی مکمل موجود است، هم بستگی دارد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که براساس مطالبی که اشارهکردید، ظاهرا یارانه ای که به خانوارها تعلق می گیرد براساس همان خوداظهاری خواهد بود، گفت: مجمع عمومی سازمان هدفمند کردن یارانه ها براساسمیزان درآمد خانوارها و گروه درآمدی آنها، سالانه سهم پرداخت نقدی و غیرنقدی به تمام خانوارهای کشور را مشخص می کند.

تعیین سقف سالانه برای پرداخت یارانه

ویتصریح کرد: پرداخت یارانه با درنظر گرفتن سقف 6 نفر درهر خانوار بهسرپرستان خانوار از طریق حساب بانکی خواهد بود، البته این پرداخت دارایسقفی است که درهرسال پس از پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه ها و تصویبمجمع عمومی این سازمان تعیین می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکیدکرد: اگر اطلاعاتی که خانوار درپرسشنامه تکمیل کرده اند، اشتباه یا خلافواقعیت باشد حق برگرداندن مبالغ واریزشده برای سازمان هدفمند کردن یارانهها محفوظ خواهد بود و وجوه برگردانده شده مجددا ا زمنابع قابل پرداخت بهبقیه خانوارها محسوب می شود.

وی درباره محل استقرار پایگاهخوداظهاری اطلاعات اقتصادی خانوار گفت: این پایگاه درسازمان هدفمند کردنیارانه ها مستقر خواهد شد و انتشار اطلاعات خانوار نیز طبق آئین نامه ماده7 قانون هدفمند شدن یارانه ها، ممنوع خواهد بود.

نقش بسیار حساس رسانهها

حسینیدر ادامه از نقش بسیار حساس رسانه ها در ایجاد فضای وحدت ، یگانگی و فراهمکردن زمینه های استفاده از تمام ظرفیت جامعه برای اجرای موفق طرح سخن بهمیان آورد و تصریح کرد: فضای ابهام زایی و ایجاد فضای تفرقه ، یاس و تردید، درنهایت مردم را متضرر خواهد کرد. البته همه رسانه ها درصدد ایجاد فضایآرامش و همراهی برای اجرا طرح هستند و رسانه هایی که دراین خصوص کم لطفیمی کنند، بسیار اندک هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بهاین پرسش که رسانه ها نسبت به اطلاع رسانی طرح هدفمندکردن یارانه ها،گلهمند هستند؟ گفت: بیشترین و پرحجم ترین اطلاع رسانی در این دوسال درمورد این طرح بوده است و بیشترین همایشها و مصاحبه ها ونشستهای خبری انجامشده است تا طرح به مرحله اجرا رسیده است، و هم اکنون فرصت کار کارشناسیبرای اجرا و عملیاتی کردن قانون ایجاد شده است.

وی ادامه داد: درمرحله اجرا نیز بنا نیست بی مورد فضای التهاب و دامن زدن به انتظارات وواکنشهای انفعالی صورت گیرد، همه تلاش برای رفاه درازمدت جامعه است ،کارگروه طرح تحول فعالانه دراین مورد به کار کارشناسی مشغول است و پس ازهرنتیجه و تصمیم و مصوبه ، آن را اطلاع رسانی می کند چنانکه تا حالاینگونه بوده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]