عطسه ،عامل انتشار میکروب در فضا

تحقیقات جدید محققان نشان می دهد هر بار عطسه کردن، مقدار زیادی از میکروب بیماری زای استافیلوکوک طلایی را که در بینی

بیشتر افراد یافت می شود در فضای می پراکند.
هر چند سرماخوردگی در انتشار این میکروب در فضا نقشی ندارد، اما ظاهرا حساسیت تنفسی ، میزان انتشار این میکروب را افزایش می

دهد. دکتر بیشاف از کارولینای شمالی در تحقیقی که در مورد بیماری های عفونی کرده است می گوید:عطسه در انتقال انواع میکروب

های استافیلوکوک طلایی و سایر میکروب ها به سایر افراد نقش دارد و این یافته ها حاصل بررسی 11 فرد سالم ناقل میکروب

استافیلوکوک طلایی است.
محققان با ماده ی هیستامین، باعث عطسه کردن این افراد شدند و میزان پراکندگی این میکروب ها را در هوا ،قبل و بعد از عطسه اندازه

گرفتند. محققان در این افراد سرماخورگی ایجاد کردند و تعداد میکروب ها را قبل از عطسه کردن و طی بروز بیماری اندازه گرفتند. شیوه ی

ارزیابی به این صورت بود که هر داوطلب در یک اتاقک بدون منفذ که پیرامون یک هواکش ایمنی زیستی ساخته شده بود می نشست.
در این مطالعه، نمونه های هوا برای اندازه گیری تعداد باکتری های هوا مورد استفاده قرار گرفت.عطسه کردن میزان انتشار میکروب های

استافیلوکوک و سایر باکتری ها را پنج برابر افزایش داد. ابتلا به سرماخوردگی در انتشار باکتری تاثیری نداشت. اما حساسیت تنفسی،

میزان انتشار باکتری استافیلوکوک را چهار برابر اقزایش داد.