خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي - ارتباطات


شايدبرخي از مشتركان تلفن همراه كه از رومينگ استفاده ميكنند اين موضوع راندانند كه هزينههاي كمتر از 60 ثانيه در مكالمات بينالملل يك دقيقهمحاسبه ميشوند؛ يعني تعرفههاي رومينگ بهصورت ثانيهاي محاسبه نشده ودقيقهاي محاسبه ميشوند، بنابراين با توجه به گران بودن نرخ رومينگبينالملل در اپراتورهاي ديگر کشورها و نيز محاسبه نرخ رومينگ آناپراتورها بهصورت دقيقه‎‎‎اي، به مشترکان تلفن همراه توصيه ميشود ازتکرار تماسهاي ناموفق بپرهيزند.

به گزارش خبرنگار سرويسارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق اعلام مسوولان در مواقعيكه مشترك از رومينگ استفاده نميكند، تعرفههاي ارتباطات سيار به گونهاياست كه تماسها به صورت ثانيهاي محاسبه ميشوند.

يكي ديگر ازنكات قابل توجه اين است كه به دليل تأخير در دريافت اطلاعات از اپراتورهايكشورهاي ديگر ممكن است هزينه مكالمات رومينگ مشترک در دورههاي آتي نيزمنعکس شود.

مشتركان تلفن همراه در زمان رومينگ بايد به اين نكتهتوجه داشته باشند كه به محض شمارهگيري (0098) هزينههاي رومينگ محاسبهخواهد شد، يعني اگر اين تماس بدون پاسخ بوده و يا به شنيدن پيغام شبكهمنجر باشد و يا شمارهگيري بهصورت ناقص انجام شود هم شامل هزينه رومينگخواهد شد؛ طريقه شمارهگيري در هنگام استفاده از سرويس رومينگ در تلفنهمراه بايد ابتدا شماره *** 009891 و در شماره ثابت (تهران) ********009821 گرفته شود.

در صورت برقراري ارتباط بين دو تلفن همراهايراني در كشور ثالث براي تلفن همراه تماس گيرنده، هزينه مكالمه بهصورتبينالملل و براي مخاطب هزينه تماس دريافتي مطابق با تعرفههاي اعلام شده،محاسبه خواهد شد، بنابراين كاهش مدت زمان برقراري ارتباط در کشور ميزبانتوصيه ميشود؛ در صورت افزايش كاركرد تلفن همراه بيش از مبلغ 200 دلارشركت ارتباطات سيار براي قطع تلفن همراه مجاز است اما بهدليل تاخير درارسال اين اطلاعات امكان قطع دقيقا در حد مجاز تعيين شده وجود نداشته ومسووليت پرداخت بدهي به هر ميزان تا قبل از زمان قطع برعهده مشترك است.ضمن آنكه احتمال انتقال بخشي از مبلغ كاركرد تلفن به صورتحساب دوره بعدوجود دارد.

به گزارش ايسنا تعرفه خدمات سيمكارت دايمي همراهاول به گونهايست كه نرخ يك دقيقه مكالمه (در ساعت پيك يعني از 8 تا 21)از اين سيمكارت به سيمكارت دايمي يا اعتباري و يا تلفن ثابت 447 ريال ودر ساعات غيرپيك (21 تا 8) جمعهها و تعطيلات رسمي 358 ريال است؛ همچنينتعرفههاي خدمات سيمكارت دايمي همراه اول در مورد نرخ يك دقيقه مكالماتبين شهري طبق موارد فوق در ساعات پيك 760 ريال و غير پيك 536 ريال محاسبهميشود.

اين تعرفهها در مورد سيمكارت اعتباري همراه اول، ازاين سيمكارت به سيمكارتهاي اعتباري، دائمي و تلفن ثابت، در ساعات پيك ومكالمه استاني 670 ريال و ساعات غير پيك، جمعهها و تعطيلات رسمي 536ريال است و بين استاني در ساعات پيك 1139 ريال و در ساعات غيرپيك 804 ريالو هزينه ارسال پيامك فارسي 106 ريال و لاتين 264 ريال محاسبه ميشود.

گفتنياست؛ تعرفه استفاده از سرويس صندوق پستي مانند مكالمه محاسبه ميشود كهالبته اين هزينه براي گوش كردن پيغامها است يعني اگر با تلفن همراهي تماسگرفته شده و پيغامي گذاشته شود و مشترك به اين پيامها گوش نكند، هزينهايبراي وي محاسبه نميشود اما به همان ميزاني كه مشترك به اين پيامها گوشدهد هزينه برايش محاسبه ميشود.

هزينه استفاده از سرويس دايورتنيز (انتقال تماسها) به اندازه مكالمه است، يعني به هر ميزاني كه از اينسرويس استفاده شود مثل تعرفه مكالمه يعني همان 447 ريال محاسبه ميشود.

سقفتعرفه براي ارسال هر پيام به صورت MMS مبلغ 100 تومان است يعني مشتركانميتوانند پيامهاي تصويري و صوتي خود را با حجم حداكثر 100 كيلوبايتارسال كنند؛ يعني هر كيلوبايت براي مشترك يك تومان هزينه دارد

تعرفهپيامهاي فارسي نيز به مبلغ 89 ريال و پيامكهاي لاتين به مبلغ 222 ريالمحاسبه ميشوند اما تعرفه بسياري از خدمات مانند تغيير نشاني درسيمكارتهاي دائمي و اعتباري 15هزار ريال، تعويض سيمكارت سوخته و مفقودشده در سيمكارتهاي دائمي و اعتباري 50 هزار ريال، تغييرنام درسيمكارتهاي اعتباري 5 هزار ريال و در سيمكارتهاي دائمي 50 هزار ريال،وصل مجدد هر بار 20 هزار ريال، وصل سرويس پيامك در سيمكارتهاي دائمي واعتباري به صورت رايگان و سرويس محدوديت مكالمه ماهانه شش هزار ريال است.

انجام هر مكالمهاي حتي درصورت مفقود شدن گوشي برعهده خود مشتركاست، پس مشتركان بايد توجه داشته باشند كه در مسافرتهاي خارج از كشورمواظب گم شدن يا به سرقت رفتن گوشي خود باشند و درصورت گم يا سرقت شدنخيلي سريع نسبت به قطع آن اقدام كنند.

مشتركان همچنين بايد نسبتبه اين موضوع دقت كنند كه چنانچه در نواحي مرزي زندگي و يا در آن نواحيرفت و آمد دارند، به نام شبكه برروي گوشي خود توجه داشته باشند، چرا كهممكن است شبکه ثبت شده برروي گوشي، شبكه تلفن همراه ايران نباشد و درنتيجه آنها مجبور به پرداخت هزينه مكالمات بينالملل شوند.

هموارهبه مشتركان تاكيد شده كه در مسافرتهاي خارج از كشور خصوصاً به كشور عراق،تحت هيچ شرايطي تلفن همراه خود را در اختيار ديگران قرار ندهند و در مواردبازرسي و يا امانت گذاشتن در هتل اقامت، سيمكارت را از گوشي خارج نموده ونزد خود نگهدارند و در زمان خريد تلفن همراه دقت كنند که هزينه رومينگ يامکالمه محاسبه نشده در صورتحسابهاي قبلي وجود نداشته باشد.