[JUSTIFY]بدون کوچک کردن خود، رئیس تان را کارآمدجلوه دهید. زمانی که مسئول شما ترفیع رتبه یا پست جدید می گیرد، برای شمادو موقعیت مختلف پیش می آید: یکی اینکه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به شما اهمیت نداده و برایتان خلاء ایجادکند و دیگر اینکه چون شما یکی از سرمایه های با ارزش سازمان هستید شما رابا خود به بخش جدید که متصل شده است ببرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]تنها کاری که باید انجام دهید این است کهمطمئن شوید او و دیگران از سهم بزرگی که برای سازمان انجام می دهید، آگاهمی شوند. سودمند واقع شوید و برای قبول مسئولیت های جدید آماده بـاشید.امـا به هیچ وجـه چاپلـوسی نـکنید. بـه نـدرت اتفاق می افتد که یک مدیراطراف خود را با بله قربان گوها پر کند. به موقعیت های خود افتخار کنید واستعدادها و توانایی هایتان را بروز دهید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]گله و شکایت نکنید.افرادی که به طور دایم در حال گله و شکایت هستند، کمتر ترفیع رتبه میگیرند (مدیران همیشه سعی می کنند آنها را به سایر قسمت های سازمان انتقالدهند تا از دستشان راحت شوند) قطعاً شما خواهان این هستید که رئیس تاندوست تان باشد و نه دشمن تان؛ پس سعی کنید اسباب ناراحتی و رنجش او رافراهم نسازید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]زمانی که می خواهید نزد او بروید، فکرکنید و تمام جوانب گفته های خود را در نظر بگیرید. ارزش خود را با تصمیمگیری های مناسبی که مربوط به حیطه کاری خودتان می شود، حفظ کنید و بهدنبال تعریف و تمجید بیهوده از جانب مسئول تان نباشید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]مطمئن شوید که شرایط کاری مناسب است. آیاشما حقوق کافی و بر اساس خدماتی که ارایه می دهید دریافت می کنید؟ آیا دریک محیط امن مشغول به فعالیت هستید؟ برای به دست آوردن حقوق قانونی خود ومواردی که برایتان مهم است، می توانید موضوع را با مدیر خود در میانبگذارید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]هیچگاه عزت نفس و ارزش خودرا به خاطر فیش حقوقی تان زیر پا نگذارید. پرخاشگر نباشید و همیشه رویفواید و مزایای کارهای خود برای سازمان تاکید داشته باشید. با ارزشی کهبرای مسئول تان قائل هستید و با اتکا به عزت نفس، احتمال پذیرش طرح ها وپیشنهادهای خود را افزایش دهید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]همیشه از اکثریت پیروی نکنید. همکاری وتشریک مساعی داشته باشید اما هیچگاه اجازه ندهید دیگران از شما استفادهکنند. اگر اجازه دهید تا همکاران تان تمام کارها را برروی سر شما بریزند،ارزش و احترام تان پایین می آید و در عوض آن ها به وسیله کاری که شما آنرا به خوبی انجام داده اید، افتخار کسب می کنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بد نیست گاهی استقلال خود را امتحانکنید. اگر برخی از همکاران از ساعت ۹ تا ۱۷ سر خود را با کارهای غیر ضروریو خارج از وظیفه اصلی خود گرم می کنند، لازم نیست که شما هم مشابه آن هاعمل کنید. برای مسائل مهم مثل ایمنی در محل کار، حقوق و مزایا خوب است بهجمع بپیوندید اما علاوه بر اینکه در چنین جمع هایی شرکت می کنید بهتر استبرای افزایش درآمد با مدیریت رو در رو صحبت کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اجازه ندهید عنوان دلقک و یا لوده بخشرا به شما بدهند. بد نیست که در ساعات بیکاری و اوقات فراغت خود بخندید وشادی کنید یا روزنامه بخوانید اما نباید زیاده روی کنید. اگر همکاران تانشما را به عنوان دلقک بشناسند، هیچ کس شما را جدی نمی گیرد و چندی نمی گذرد که عزت نفس خود را از دست خواهید داد.[/JUSTIFY]