[JUSTIFY]این مطلب، شما را با ۱۵ تمرین ورزشی آشنا میکند که انجام روزانه آنها میتواند شما را به همین معنا خوشهیکلتر کند.

۱/ روی یک صندلی دستهدار بنشینید. ساعد دستهای تان را روی دسته صندلیبگذارید. رانهایتان را به هم بچسبانید و سعی کنید پاهایتان را حداقل ۶سانتیمتر از سطح زمین بالاتر بیاورید. ۱۰ ثانیه در این وضعیت بمانید ودوباره به حالت اول برگردید. شما باید این حرکت را از ۵ مرتبه در روز شروعکنید و کمکم به ۲۰ مرتبه در روز برسانید.

۲/ روی یک بالش به پشتدراز بکشید. دستان خود را در امتداد بدنتان قرار دهید و پاهایتان را بههم بچسبانید. حالا سعی کنید که بدون استفاده از دست، پاهایتان را ۱۵ تا ۲۰سانتیمتر بالا بیاورید و حداقل ۵ ثانیه در این وضعیت بمانید. این حرکت هممیتواند از ۵ مرتبه در روز شروع شود و به ۲۰ تا ۲۵ مرتبه هم برسد.

۳/ وقتی پیادهروی میکنید، هنگام راه رفتن بدن خودتان را به سمت چپ وراست متمایل کنید. با این کار، هم شکمتان آب میشود و هم پهلوهایتان.

۴/ از حلقههای ورزشی برای کوچک شدن شکمتان استفاده کنید. شما میتوانیددر ابتدای کار، تنها روزی ۲ دقیقه یا ۵۰ بار حلقه بزنید و به مرور زمانحلقه زدن را تا ۳۰ دقیقه هم ادامه دهید.

۵/ دراز و نشست یکی ازموثرترین و سادهترین ورزشهایی است که میتواند شکم را کوچک کند. پس بهپشت روی زمین دراز بکشید. دستهایتان را پشت گردن خود گره بزنید و هر چندبار که میتوانید حرکت دراز و نشست را تکرار کنید و در روزهای بعد، دفعاتتکرار حرکت را افزایش دهید.

۶/ هنگام پیادهروی، ضربههای سبک وآرامی را با انگشتان دست به شکمتان وارد کنید. این جوری تحرک ماهیچههایشکم خود را افزایش میدهید و باعث میشوید که آنها چربی بیشتری بسوزانند.

۷/ در طول روز شکمبندهای سفت و محکم را دور شکم خود ببندید.

۸/ همانطور که نشستهاید و مشغول کارهای روزمرهتان (مثلا تماشای تلویزیون) هستید، با کف دست خیلی آهسته به شکم خود ضربه بزنید.

۹/ طناب زدن هم برای کوچک کردن شکم بسیار مفید است، به شرطی که شما حداقل روزی ۵۰ مرتبه طناب بزنید.

۱۰/ زیاد یک جا ننشینید. نشستن طولانیمدت باعث چاق شدن افراد میشود واین چاقیها هم بیشتر در ناحیه ران پا و شکم رخ میدهد. شاید به همین خاطرباشد که بیشتر رانندگان شکم بزرگی دارند.

۱۱/ سرپا بایستید. دودمبل نیم تا دو کیلویی دستتان بگیرید و دستهایتان را به حالت عمود بابدنتان قرار دهید. حدود ۲۰ ثانیه در این حالت بمانید و بعد از ۱۰ ثانیهاستراحت این حرکت را دوباره انجام دهید. برای هر چه زودتر آب شدن شکمتانباید این حرکت را حداقل روزی ۱۵ مرتبه انجام دهید و به مرور آن را به ۳۰مرتبه در روز هم برسانید.

۱۲/ به پشت دراز بکشید. یک بالش کوچکزیر پاشنه پاهایتان قرار دهید و دستهایتان را در راستای پهلوهایتانروی زمین بگذارید. دوباره دو دمبل نیم تا دو کیلویی در دست بگیرید و سپسدستهایتان را به صورت صاف ۱۰ سانتیمتر از سطح زمین بالا بیاورید. ۱۰ثانیه در این حالت بمانید، ۵ ثانیه استراحت کنید و این حرکت را حداقل ۷بار در روز انجام دهید.

۱۳/ سرپا بایستید. دستهایتان را کاملااز هم باز کنید و یک پایتان را از روی زمین بردارید و بدنتان را به سمتجلو و پای بلند شدهتان را به سمت عقب متمایل کنید. چند ثانیه دراین وضعیتبمانید و در هر مرتبه تکرار، پای بلند شدهتان را جابهجا کنید.

۱۴/ به پشت دراز بکشید. دستان خود را پشت سرتان قلاب کنید و کمی سر وشانههایتان را به سمت جلو متمایل کنید. این حرکات را در حالی انجام دهیدکه پاهایتان به صورت عمود با بدنتان قرار دارند.

۱۵/ به پشتدراز بکشید. زانوهایتان را کمی خم کنید. دستهایتان را پشت گردنتانقلاب کنید و سر و شانههایتان را تا وسط کمر به سمت جلو متمایل کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]منبع:هفته نامه سلامت[/JUSTIFY]